ABHP - Blogs

Sự Quan Trọng Của Kinh Thánh

I. QUAN TRỌNG CỦA KINH THÁNH

Kinh Thánh là đệ nhất kỳ quan của vũ trụ, là quyển sách duy nhất cho loài người biết: 1) họ đến từ đâu; 2) họ đang ở trong tình trạng nào; 3) họ sẽ đi về đâu; 4) và giải pháp để giải quyết nan đề của thế gian.

Kinh Thánh là cái neo cho linh hồn để chúng ta khỏi bị kéo trôi giạt đó đây, là nền tảng để chúng ta đứng vững trong bão tố phong ba của đời sống, là thức ăn nuôi dưỡng cho linh hồn được tăng trưởng, là vũ khí để chúng ta tự vệ chống trả kẻ thù của tâm linh, là ánh sáng để bày tỏ con đường chúng ta đi vào trong tương lai, là nguồn an ủi khi chúng ta gặp hoạn nạn khó khăn, là chìa khóa để phân biệt thật giả trong muôn ngàn mưu kế của ma quỷ, là phương tiện để trao dồi nhân cách của chúng ta trở nên thanh cao, là kim chỉ nan để chúng ta đi vào thiên đàng,...

Kinh Thánh là một phép lạ mà Thượng Ðế Toàn Năng ban cho loài người.  Kinh Thánh đã đóng góp biết bao cho nền văn minh của nhân loại, từ lãnh vực văn chương, đến kinh tế, xã hội, quân sự, môi sinh, y tế, giáo dục, tâm lý, âm nhạc, khoa học,... và trên hết là tâm linh.

Kinh Thánh là một kho tàng vô giá mà Thượng Ðế ban cho nhân loại.  Lứa tuổi nào đọc cũng được.  Càng đọc, càng đào, càng xới, càng tìm, càng thấy những điều dạy dỗ vô cùng quý báu, mầu nhiệm.

Quý vị suy gẫm những câu sau:

     1)  "Cỏ khô, hoa rụng; nhưng lời của Ðức Chúa Trời chúng ta
          còn mãi đời đời." (Êsai 40:8)

     2) "Hỡi Ðức Giê-hô-va Lời Ngài được vững lập đời đời trên trời."
         (Thi Thiên 119:89)

     3) "Tôi đã thấy sự tận cùng của mọi vật trọn vẹn;
          Song luật pháp (Lời) Chúa lấy làm rộng thay." (Thi Thiên 119:96)

     4) "Vả, như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa,
         mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ,
         đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn,
         thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta,
         thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn,
         thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó." (Êsai 55:10,11)

     5) "Các từng trời được làm nên bởi Lời Ðức Chúa Trời,
         Cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có." (Thi Thiên 33:6)

     6) "Vì lời của Ðức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm,
         sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia,
         hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng."
         (Hêbơrơ 4:12)

     7) "Ðức Chúa Giê-su đáp: Có lời chép rằng:
         Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi,
         song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Ðức Chúa Trời." (Mathiơ 4:4)

     8) "Trời đất sẽ qua đi, song lời ta không bao giờ qua đâu." (Mác 13:31)

II. UY QUYỀN CỦA KINH THÁNH

“Các lời của Ðức Chúa Trời đều đã thét luyện: Ngài là cái thuẫn đỡ cho người nương cậy nơi Ngài. Chớ thêm chi vào các lời Ngài. E Ngài quở trách ngươi, và ngươi bị cầm nói dối chăng.” (Châm Ngôn 30:5,6)

“Các ngươi chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền cho, để giữ theo các điều răn của Giê-hôva Ðức Chúa Trời các ngươi mà ta đã truyền.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:2)

“...Nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Ðức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Ðức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy.” (Khải Huyền 22:18,19)
Các tôi tớ trung thành của Chúa với lòng trung tín và tôn kính luôn luôn gìn giữ Lời của Ngài. Họ không dám thêm hoặc bớt một điều gì từ nơi Lời của Chúa, và chính Ðức Chúa Trời cũng bảo vệ Lời của Ngài.

a. Các thầy thông giáo hay ký lục khi chép Kinh Thánh phải tuân theo một số quy luật rất khắt khe. Họ phải đếm từng mẫu tự, từng chữ, từng câu, tra xét vị trí của từng chữ trong trang, rồi chép những số đó ra ngoài lề, rồi đem so sánh với bản chính. Cho đến khi thấy những bản sao giống hoàn toàn như bản chính mới cho phổ biến.

b. Ðể tránh việc thêm hay bớt vào Kinh Thánh, những bản Kinh Thánh bị cũ mòn, chữ khó đọc, đều được cất vào trong một căn phòng trong nhà hội, cho đến khi đủ số thì được đem chôn hay hỏa thiêu. Vì những thầy thông giáo sợ rằng khi những bản Kinh Thánh nầy lưu hành, người đọc không rõ chữ, sẽ vô tình thêm hay bớt vào những chữ bị hư mòn của Kinh Thánh.

c. Ngành khảo cổ học ngày nay đã chứng minh sự chính xác của Kinh Thánh về giá trị lịch sử cũng như về thời gian. Với những khám phá của các bản cổ cách đây trên 2000 năm, cùng với phương pháp khoa học để đối chiếu, so sánh, gạn lọc, các học giả cho chúng ta biết rằng Kinh Thánh không có gì thay đổi suốt thời gian qua. Ngoại trừ một vài sự biến đổi của ngôn ngữ theo thời gian.

d. Ðức Chúa Trời bảo vệ Lời của Ngài một cách diệu kỳ. Một chấm một nét trong Lời Ngài cũng không thể thay đổi được nếu không có ý muốn của Ngài (Mathiơ 5:18; 24:35; Êsai 40:8).

Kinh Thánh được coi như toàn hảo, trọn vẹn, không cần phải thêm bớt gì nữa (Châm Ngôn 30:5; Thi Thiên 12:6; 19:7; 18:30).  Tất cả những gì cần thiết cho nhân loại để sống, để tìm về với Nguồn Cội của mình đều nằm trong Kinh Thánh.  Kinh Thánh quả thật là một kho tàng, đào hoài nhưng không bao giờ gặp được đáy.

Kinh Thánh được Ðức Chúa Trời soi sáng, khải thị, hay soi dẫn.  Chính Chúa đã mở tâm linh của các đầy tớ thánh của Ngài hầu họ thấy được ánh sáng của thiên đàng và viết xuống.  Kinh Thánh không phải là một sản phẩm của sự tưởng tượng từ con người mà thành.  “Cả Kinh Thánh được Ðức Chúa Trời soi dẫn ...” (II Timôthê 3:16; II Phierơ 1:20b-21)

Biết bao nhiêu thế lực, chế độ, triều đại đã tìm đủ mọi cách để tiêu diệt Kinh Thánh, che dấu Kinh Thánh, thiêu đốt Kinh Thánh, cấm đoán Kinh Thánh, nhưng tất cả những chế độ nầy rồi dần dần đều sụp đổ.  Nhưng Kinh Thánh vẫn tồn tại đến ngày hôm nay, và vẫn là quyển sách bán chạy nhất thế giới, dịch ra nhiều thứ tiếng nhất thế giới.  Ðiều gì khiến cho Kinh Thánh có được vai trò như vậy ngày hôm nay, nếu Kinh Thánh không có được uy quyền thiêng liêng của Ðấng Toạ Hóa Toàn Năng.III. ẢNH HƯỞNG CỦA KINH THÁNH TRÊN NGƯỜI TIN

Kinh Thánh có ảnh hưởng vô cùng to lớn trong đời sống của những người tin nhận Ðức Chúa Giê-su.
Kinh Thánh có thể làm những điều sau cho chúng ta:

    nâng đỡ tinh thần chúng ta (Thi Thiên 119:116)
    hướng dẫn đời sống chúng ta (Thi Thiên 119:133)
    đem niềm vui cho tâm hồn (Thi Thiên 119:162)
    đem sức mạnh cho tinh thần và cơ thể (Thi Thiên 119:28)
    đem lại hy vọng cho tâm trí (Thi Thiên 119:74,81)
    đem ánh sáng cho đời sống (Thi Thiên 119:105,130)
    đem sự thông sáng (Thi Thiên 119:169)
    bày tỏ ý muốn của Ðức Chúa Trời (Giăng 17:17; 7:17)
    gầy dựng đức tin (Công Vụ 20:32)
    khiến chúng ta đem kết quả cho Chúa (Giăng 15:7,8)
    cáo trách chúng ta khi phạm tội (Hêbơrơ 4:12)
    biến đổi linh hồn của chúng ta (Giăng 20:31; Giăng 1:18; I Phierơ 1:23)
    lau sạch lương tâm (Giăng 15:3)
    làm thánh hóa đời sống (Giăng 17:17)
    sửa trị khi chúng ta đi sai đường (II Timôthê 3:15)
    xác nhận khi chúng ta làm đúng (Giăng 8:31; II Timôthê 3:16)
    an ủi tâm hồn khi hoạn nạn (Thi Thiên 119:50,54)

Càng học Kinh Thánh chúng ta càng được biến đổi trở nên giống như Chúa.  Càng học Kinh Thánh tâm hồn chúng ta càng được lau sạch.

 
IV. ÐỎI HỎI CỦA KINH THÁNH ÐỐI VỚI NGƯỜI TIN

Nhưng những kết quả bên trên không tự nhiên mà đến trong đời sống của người tin.  Kinh Thánh đòi hỏi những người tin Chúa cần phải làm những điều sau:

    đọc Kinh Thánh mỗi ngày (Phục Truyền 31:11; Luca 4:16; Côlôse 3:16; Khải Huyền 1:3; Công Vụ 17: 11)
    phải vâng theo Lời Kinh Thánh (Thi Thiên 119:9; I Timôthê 4:16; Giacơ 1:22; Mathiơ 7:21-27)
    Gieo Lời Kinh Thánh ra (Mathiơ 28:19-20; Truyền Ðạo 11:1,2)
    ham mến khát khao Kinh Thánh (I Phierơ 2:2)
    rao giảng dù thuận hay nghịch cảnh (II Timôthê 4:2)
    phải hiểu Kinh Thánh cho đúng (II Timôthê 2:15; I Phierơ 3:15,16)
    coi Kinh Thánh là lẽ sống (Mathiơ 4:4)
    sẵn lòng để chịu khổ, chịu chết vì Kinh Thánh (Khải Huyền 1:9; 6:9; 20:4)

Có gieo ra, chúng ta mới có ngày gặt.  Có công mài sắt, có ngày nên kim.  Vật chất thế gian tạm bợ mà chúng ta còn cần phải nổ lực mới đạt được, huống gì của báu tâm linh.

Ðức Chúa Giê-su phán rằng, “Ðừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo...” (Mathiơ 7:).  Trước khi Chúa ban của báu của Ngài cho chúng ta, Ngài phải thấy tâm hồn chúng ta thật sự khát khao, yêu quý, ham thích.  Của bất nghĩa mà không trung tín được, thì ai dám đem của thật để giao cho chúng ta (Luca 16:11)V. PHẦN THƯỞNG KHI SỐNG THEO KINH THÁNH

Khi chúng ta hết lòng nhờ ơn Chúa để sống theo Lời Ngài, đây là những phần thưởng mà chúng ta sẽ nhận được:

1) Con đường dẫn chúng ta đến cổng thiên đàng để xử dụng giấy thông hành mà Ngài đã ban cho chúng ta khi tin nhận Ngài chắc chắn sẽ được bảo đảm.  Những người nào thật lòng đầu phục Chúa, sẽ được Ðức Thánh Linh biến đổi đời sống theo Lời Ngài chắc chắn sẽ được vào thiên đàng.  Họ thật sự biết Chúa trong đời sống họ (Giăng 17:3; Mathiơ 7:21-23)

2) Chúng ta sẽ được bảo đảm an toàn khi đi trong bão tố phong ba.  Sống theo Lời Chúa là xây dựng đời sống trên đá.  Không có cơn bão nào có thể với tới vầng đá nầy (Mathiơ 7:24-27)

3) Phước hạnh sẽ tuôn tràn trong đời sống chúng ta.  Khi tin nhận Ðức Chúa Giê-su chúng ta được quyền để tiếp nhận tất cả ơn phước từ trời.  Sống theo Kinh Thánh là cách chúng ta chỉnh đời sống mình đúng vị trí để hứng tất cả phước đó (Giôsuê 1:6,7; Thi Thiên 1:1-3; Mathiơ 6:33)

4) Khi sống theo Lời Chúa, chúng ta thật sự là thành viên trong đại gia đình của Ðức Chúa Trời.  “Mẹ ta và anh em ta là kẻ nghe đạo (Lời) Ðức Chúa Trời và làm theo đạo (Lời) ấy.” (Luca 8:19-21)

Cầu xin Chúa soi dẫn quý vị khi đọc những lời nầy và quyết định sống theo Lời Chúa.

MS Dương Quốc Tùng
Copyright 2007 by Peace & Happiness Ministry

 

THUỘC LÒNG LỜI CHÚA
(MS Dương Quốc Tùng)

Một cái máy vi tính Cray Computer trị giá khoảng 30,000,000 Mỹ Kim (trị giá năm 2005).  Ðây là một trong những máy computer lớn nhất thế giới.  Nếu chúng ta đo tổng số đường dây điện tử trong máy nầy thì dài khoảng 90,000 km.
Trong khi đó trung bình một bộ óc của con người có tổng số chiều dài của các dây thần kinh lên đến 320,000 km.  Một bộ óc chỉ lớn khoảng 2 nắm tay mà thôi.
Máy Cray computer có khả năng để làm 400 triệu quyết định trong vòng một giây đồng hồ.  Nếu nó tiếp tục làm việc trong vòng 100 năm thì tổng số những quyết định của bộ máy điện toán lớn nhất thế giới chỉ làm việc tương đương với khả năng bộ óc con người trong vòng 1 phút đồng hồ mà thôi.
Trong khi đó loài người chúng ta chỉ dùng có 1% khả năng của bộ óc trong suốt đời người.
Thuộc lòng Kinh Thánh sẽ giúp cho bộ óc gia tăng khả năng hoạt động của nó.  Thuộc lòng Kinh Thánh sẽ:
1) giúp biến đổi tâm hồn của chúng ta (Rôma 12:2)
2) làm cho tâm hồn ngay thẳng (Thi Thiên 119:9; Hêbơrơ 4:12)
3) làm cho chúng ta yêu mến Chúa hơn (Thi Thiên 119:10)
4) giúp chúng ta chiến thắng cám dỗ (Thi Thiên 119:11; Mathiơ 4:1-11)
5) giúp chúng ta biết được ý muốn của Chúa (Êphêsô 5:17)
6) hướng chúng ta ngợi khen và thờ phượng Chúa (Thi Thiên 138:2)
7) giúp chúng ta được thành công trong đời sống (Giô-suê 1:8)
8) giúp chúng ta tập trung trong lời cầu nguyện (Giăng 15:7)
9) khuyến khích chúng ta để học Lời Chúa (II Timôthê 2:15)
10) giúp chúng ta khám phá đạo giả cách dễ dàng (Êphêsô 4:14)

Dành thì giờ để học thuộc lòng Lời Chúa, bạn sẽ không bao giờ hối tiếc.

4945730
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
2682
21474
100996
4945730
Your IP: 162.213.36.208
Server Time: 2019-04-25 19:40:42

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong