An Bnh Hạnh Phc - Phc m ời ời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thnh trả lời thắc mắc

Muc Lục

ƯỢC NHIỀU NGƯỜI MẾN MỘ/NỔI TIẾNG/NỔI DANH

Được nhiều người biết đến khng phải l b mật của hạnh phc. Kinh thnh chp trong Luca 6:26, Khốn cho cc ngươi, khi mọi người sẽ khen cc ngươi, v tổ phụ họ cũng xử với cc tin tri giả như vậy.

Hy giữ vững đức tin của bạn ngay cả khi việc đi theo Đấng Christ khng được nhiều người mến chuộng. Kinh thnh chp trong Giăng 2:23-25, Đương lc Ngi ở thnh Girusalem để giữ lễ vượt qua, c nhiều người thấy php lạ Ngi lm, th tin danh Ngi. Nhưng Đức Cha Jsus chẳng ph thc mnh cho họ, v Ngi nhận biết mọi người, v khng cần ai lm chứng về người no, bởi Ngi tự thấu hiểu mọi điều trong lng người ta.

Những người trung tn giảng dạy lời của Đức Cha Trời sẽ khng chiến thắng trong bất kỳ cuộc thi no để được đm đng yu chuộng.  Kinh thnh chp trong I Giăng 4:6, Chng ta thuộc về Đức Cha Trời: ai nhn biết Đức Cha Trời th nghe chng ta; cn ai chẳng hề thuộc về Đức Cha Trời, th chẳng nghe chng ta.

 

Popularity

Popularity is not the secret of happiness. It's in the Bible, Luke 6:26, TLB. "And what sadness is ahead for those praised by the crowdsfor false prophets have always been praised."

Keep your faith firm even when it isn't popular to follow Christ. It's in the Bible, John 2:23-25, TLB. "Because of the miracles He did in Jerusalem at the Passover celebration, many people were convinced that He was indeed the Messiah. But Jesus didn't trust them, for He knew mankind to the core. No one needed to tell Him how changeable human nature is!"

Those who faithfully teach God's Word will not win any popularity contests. It's in the Bible, I John 4:6, TLB. "But we are children of God; that is why only those who have walked and talked with God will listen to us. Others won't. That is another way to know whether a message is really from God; for if it is, the world won't listen to it."