An B́nh Hạnh Phúc - Phúc Âm Đời Đời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright © by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thánh trả lời thắc mắc

Muc Lục


ĐỨC TIN

 

Ai tin vào Chúa Jesus th́ sẽ được cứu. Rô-Ma 10: 9 nói rằng: “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và ḷng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đă khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, th́ ngươi sẽ được cứu;”
 

Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta sẽ được xưng công b́nh nếu chúng ta có niềm tin ở Ngài. Sáng thế Kư 15:6 ghi: “Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, th́ Ngài kể sự đó là công b́nh cho người.”
 

Những ǵ ngươi làm không thể tách rời với những ǵ ngươi tin.  Lời Chúa trong Phục Truyền Luật lệ Kư 27:10 là: “Vậy, phải nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và giữ theo những điều răn và luật lệ của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay.”

 

Có một “Đức tin” thực sự vào Kinh Thánh chính là tạo ra một mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời, chứ không phải chỉ là một quan điểm. Theo Giăng 14:15, “Nếu các ngươi yêu mến Ta, th́ ǵn giữ các điều răn Ta”.
 

Những đức tin nào mà Đức Chúa Trời từ chối không chấp nhận? Không phải chỉ tin rằng Đức Chúa Trời hiện hữu là đủ. “Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ.” (Gia-cơ 2: 19)

Belief/Believe

 

Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. It's in the Bible, Romans 10:9, NIV. "If you confess with your mouth, 'Jesus is Lord,’ and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved."
 

God says we're right with Him if we believe. It's in the Bible, Genesis 15:6, NIV. "Abram believed the Lord, and He credited it to him as righteousness."
 

What you do can't be separated from what you believe. It's in the Bible, Deuteronomy 27:10, NIV. "Obey the Lord your God and follow His commands and decrees that I give you today."
 

True "believing" in the Bible is a relationship with God, not just an opinion. It's in the Bible, John 14:15, NIV "If you love Me, you will obey what I command."
 

What kind of believing does God reject? It is not enough to believe God exists. It's in the Bible, James 2:19, TLB. "Are there still some among you who hold that 'only believing’ is enough? Believing in one God? Well, remember that the demons believe this too—so strongly that they tremble in terror!"