An B́nh Hạnh Phúc - Phúc Âm Đời Đời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright © by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thánh trả lời thắc mắc

Muc Lục


 

ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI

Kinh thánh đă dạy ǵ về việc thực hiện đồng tính luyến ái? Kinh thánh chép trong Rôma 1:26-27, “Ấy v́ cớ đó mà Đức Chúa Trời đă phó họ cho sự t́nh dục xấu hổ; v́ trong ṿng họ, những người đàn bà đă đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt t́nh dục người nầy với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính ḿnh họ phải chịu báo ứng với điều lầm lỗi của ḿnh.”

Có phải việc thực hiện đồng tính luyến ái là tội lỗi?  Kinh thánh trong Lê vi Kư 18:22, “Chớ nằm cùng một người nam như người ta nằm cùng một người nữ; ấy là một sự quái gớm.”

Có thể nào một người quan hệ đồng tính lại vào nước thiên đàng? Lời Chúa phán trong I Côrinhtô 6:9-10, “Anh em há chẳng biết những kẻ không công b́nh chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối ḿnh: Phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ h́nh tượng, kẻ ngoại t́nh, kẻ làm dáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc.. đều chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời đâu.”

Như tất cả những tội nhân khác, những người đồng tính được gọi đến sự ăn năn. Kinh thánh chép trong I Timôthê 1:10-11, “V́ những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc, ăn cướp người, nói dối, thề dối, và v́ hết thảy sự trái nghịch với đạo lành. Ấy đó là điều đạo Tin-lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phước dạy dỗ, mà sự truyền đạo đó đă giao phó cho ta.”

Tất cả mọi tội lỗi phải chấm dứt, và đều cần đến sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Kinh thánh chép trong I Côrinhtô 6:11, “Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, th́ anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công b́nh rồi.”

Có nguồn hy vọng cho những người sống đồng tính.  Lời Chúa phán trong I Côrinhtô 10:13, “Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức ḿnh đâu; nhưng trong mọi sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để cho anh em có thể chịu được.”

Nếu bạn là người đồng tính, bạn nên làm ǵ?

Việc đầu tiên là phải nhận biết tội lỗi ḿnh. Kinh thánh chép trong Thi Thiên 51:2-3, “Xin hăy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. V́ tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi.”

Thứ hai là cầu xin sự tha thứ tội lỗi. Đức Chúa Trời nói rằng bạn có thể bắt đầu trở lại. Kinh thánh chép trong Thi Thiên 51:7-12, “Xin hăy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, th́ tôi sẽ được tinh sạch; cầu Chúa hăy rửa tôi, th́ tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Hăy cho tôi nghe sự vui vẻ  mừng rỡ, để các xương cốt mà Chúa đă bẻ găy được khoái lạc. Xin Chúa ngảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi, và xoá hết thảy sự gian ác tôi, Đức Chúa Trời ôi! Xin hăy dựng nên trong tôi một ḷng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. Xin hăy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, dùng thần linh sẵn ḷng mà nâng đỡ tôi.”

Điều thứ ba là hăy tin rằng Ngài đă thật sự tha thứ cho bạn và bạn cần phải từ bỏ mặc cảm tội lỗi.  Kinh thánh chép trong Thi Thiên 32:1-7, “Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm ḿnh, được khỏa lấp tội lỗi ḿnh! Phước thay cho người nào Đức Giêhôva không kể gian ác cho, và trong ḷng không có sự giả dối! Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu tàn, và tôi rên xiết trọn ngày; v́ ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi; nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè. Tôi đă thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi; Tôi nói: Tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giêhôva; c̣n Chúa tha tội ác của tôi. Bởi cớ ấy phàm người nhân đức đều cầu nguyện cùng Chúa trong khi có thể gặp Ngài. Quả thật, trong lúc có nước lụt lan ra, th́ sẽ chẳng lan đến người. Chúa là nơi ẩn núp tôi; Chúa bảo hộ tôi khỏi sự gian truân; Chúa lấy bài hát giải cứu mà vây phủ tôi.”

Điều thứ tư là tập hằng cầu nguyện và hướng tâm hồn ḿnh lên với Đức Thánh Linh.  Kinh Thánh chép trong Ga-la-ti 5:16, "Vậy tôi nói rằng: Hăy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề (th́ không) làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt." "Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, c̣n chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và b́nh an." (Rôma 8:6).  Khi chăm về Thánh Linh th́ Ngài sẽ "dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật" hay Kinh Thánh để có sức sống (Giăng 16:13; Mathiơ 4:4)
 

 

 

Homosexuality

What does the Bible teach about practicing homosexuality? It's in the Bible, Romans 1:26-27, NIV. "Because of this, God gave them over to shameful lusts. Even their women exchanged natural relations for unnatural ones. In the same way the men also abandoned natural relations with women and were inflamed with lust for one another. Men committed indecent acts with other men, and received in themselves the due penalty for their perversion."

Is practicing homosexuality a sin? It's in the Bible, Leviticus 18:22, TLB. "Homosexuality is absolutely forbidden, for it is an enormous sin."

Can a practicing homosexual go to heaven? It's in the Bible, I Corinthians 6:9, TLB. "Don't you know that those doing such things have no share in the Kingdom of God? Don't fool yourselves. Those who live immoral lives, who are idol worshippers, adulterers or homosexuals—will have no share in his kingdom."

Like all sinners, practicing homosexuals are called to repent. It's in the Bible, I Timothy 1:10-11, TLB. "Yes, these laws are made to identify as sinners all who are immoral and impure: homosexuals, kidnappers, liars, and all others who do things that contradict the glorious Good News of our blessed God, whose messenger I am."

Sinful patterns of all kinds must stop, and need God's forgiveness. It's in the Bible, I Corinthians 6:11, NIV. "And that is what some of you were. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God."

There is hope for the practicing homosexual. It's in the Bible, I Corinthians 10:13, TLB. "But remember this—the wrong desires that come into your life aren't anything new and different. Many others have faced exactly the same problems before you. And no temptation is irresistible. You can trust God to keep the temptation from becoming so strong that you can't stand up against it, for He has promised this and will do what He says. He will show you how to escape temptation's power so that you can bear up patiently against it."

If you are a practicing homosexual, what should you do?

First acknowledge your sin. It's in the Bible, Psalm 51:2-4, TLB. "Oh, wash me, cleanse me from this guilt. Let me be pure again. For I admit my shameful deed—it haunts me day and night."

Second, Ask forgiveness for your sin—God says you can start over again. It's in the Bible, Psalm 51:7-12, TLB. "Sprinkle me with the cleansing blood and I shall be clean again. Wash me and I shall be whiter than snow. And after You have punished me, give me back my joy again. Don't keep looking at my sins—erase them from Your sight. Create in me a new, clean heart, O God, filled with clean thoughts and right desires. Don't toss me aside, banished forever from Your presence. Don't take Your Holy Spirit from me. Restore to me again the joy of Your salvation, and make me willing to obey You."

Third, Believe that God has indeed forgiven you and quit feeling guilty. It's in the Bible, Psalm 32:1-6, TLB. "What happiness for those whose guilt has been forgiven! What joys when sins are covered over! What relief for those who have confessed their sins and God has cleared their record. There was a time when I wouldn't admit what a sinner I was. But my dishonesty made me miserable and filled my days with frustration. All day and all night Your hand was heavy on me. My strength evaporated like water on a sunny day until I finally admitted all my sins to You and stopped trying to hide them. I said to myself, 'I will confess them to the Lord.' And You forgave me! All my guilt is gone. Now I say that each believer should confess his sins to God when he is aware of them, while there is time to be forgiven. Judgment will not touch him if he does. You are my hiding place from every storm of life; You even keep me from getting into trouble! You surround me with songs of victory.

Fourthly, pray and pratice to turn our mind to the Holy Spirit all the time.  The Bible says, "So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature." (Galati 5:16).  "But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. 6 The mind controlled by the sinful nature [d] is death, but the mind controlled by the Spirit is life and peace." (Rôma 8:5,6).  When the Holy Spirit comes, He will lead us into all the truth or the Bible (John 16:13)