An B́nh Hạnh Phúc - Phúc Âm Đời Đời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright © by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thánh trả lời thắc mắc

Muc Lục 

SỰ ĐỐI THOẠI

Sự đối thoại chỉ đáng giá khi đối thoại ḥa nhă, lịch thiệp. Sách Cô-lô-se 4:6, “Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào.”

Lắng nghe một cách tích cực làm cho cuộc nói chuyện đáng giá hơn. Lời Chúa được chép trong Gia-cơ 1:19, “Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận.” 


 

 

Conversation

 

A conversation is worthwhile when it is gracious. It's in the Bible, Colossians 4:6, NIV. "Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone."
 

Active listening makes a worthwhile conversation. It's in the Bible, James 1:19, NIV. "My dear brothers, take note of this: Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry."