An B́nh Hạnh Phúc - Phúc Âm Đời Đời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright © by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thánh trả lời thắc mắc

Muc Lục

ĐỜI SỐNG

Điều ǵ làm cho cuộc sống của con người có giá trị? Con người được dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Kinh thánh chép trong Sáng Thế kư 9:6 “Hễ kẻ nào làm đổ máu người th́ sẽ bị người khác làm đổ máu lại; V́ Đức Chúa Trời làm nên người như h́nh của Ngài.”

Mỗi phút giây của cuộc đời là món quà Ngài ban tặng. Kinh thánh chép trong Thi Thiên 39:4, “Hỡi Đức Giê-Hô-Va xin cho tôi biết cuối cùng tôi và số các ngày tôi là thể nào? Xin cho tôi biết ḿnh mỏng mảnh là bao.”

Sống cuộc đời trong ánh sáng vĩnh hằng sẽ làm cho cuộc sống có giá trị. Kinh thánh chép trong Thi Thiên 90:12, “Cầu xin Chúa dạy cho chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được ḷng khôn ngoan.”

Sống không nghĩ đến bản thân v́ Phúc âm làm cho cuộc sống có giá trị. Kinh thánh chép trong Mác 8:35, “V́ ai muốn cứu sự sống ḿnh th́ sẽ mất, c̣n ai v́ cớ ta và Tin lành mà mất sự sống, th́ sẽ cứu.”

Đời sống tâm linh là hy sinh quên ḿnh. Kinh thánh chép trong Lu ca 9:25, “Nếu ai được cả thiên hạ mà chính ḿnh phải mất hoặc hư đi th́ có ích ǵ?.”

Cuộc sống tâm linh là sống trong mối thông công với Đấng Christ và chỉ có thể t́m thấy trong Ngài. Kinh thánh chép trong Rôma 6:5-7, “V́ nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, th́ chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau v́ biết rơ rằng người cũ của chúng đă bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa v́ ai đă chết th́ được thoát khỏi tội lỗi.” Và được chép trong Giăng 14:6, “Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống chẳng bởi ta th́ không ai được đến cùng Cha.” 

Life

What makes human life valuable? Human beings are made in the image of God. It's in the Bible, Genesis 9:6, NIV. "Whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed; for in the image of God has God made man."

Each moment of life is a gift of God. It's in the Bible, Psalm 39:4, TLB. "Lord, help me to realize how brief my time on earth will be. Help me to know that I am here for but a moment more."

Living life in the light of eternity makes life valuable. It's in the Bible, Psalm 90:12, TLB. "Teach us to number our days and recognize how few they are; help us to spend them as we should."

Living unselfishly for the gospel makes life valuable. It's in the Bible, Mark 8:35, TLB. "If you insist on saving your life, you will lose it. Only those who throw away their lives for My sake and for the sake of the Good News will ever know what it means to really live."

Spiritual life is self-sacrificing. It's in the Bible, Luke 9:25, NIV. "What good is it for a man to gain the whole world, and yet lose or forfeit his very self?"

Spiritual life is living in fellowship with Christ and can be found only in Him. It's in the Bible, Romans 6:5-7, TLB. "For you have become a part of Him, and so you died with Him, so to speak, when He died; and now you share His new life, and shall rise as He did. Your old evil desires were nailed to the cross with Him; that part of you that loves to sin was crushed and fatally wounded, so that your sin-loving body is no longer under sin's control, no longer needs to be a slave to sin; for when you are deadened to sin you are freed from all its allure and its power over you." John 14:6, NIV says, "Jesus answered, 'I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through Me.