An B́nh Hạnh Phúc - Phúc Âm Đời Đời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright © by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thánh trả lời thắc mắc

Muc Lục

ĐỊA NGỤC

Tiền công của tội lỗi là sự chết, không phải là h́nh phạt đời đời.  Kinh thánh chép trong Rôma 6:23, “V́ tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.”

Người gian ác sẽ hư mất. Kinh thánh chép trong Thi Thiên 37:20, “C̣n kẻ ác sẽ hư mất, Những kẻ thù nghịch Đức Giêhôva sẽ như mỡ chiên con, chúng nó phải đốt tiêu tan đi như khói.”

Người gian ác sẽ bị thiêu huỷ và sẽ chẳng c̣n lại ǵ. Kinh thánh chép trong Malachi 4:1 “ V́ nầy, ngày đến, cháy như ḷ lửa. Mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ; Đức Giêhôva vạn quân phán: Ngày ấy đến thiêu đốt chúng nó, chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành.”

Khi Đấng Christ nói về sự h́nh phạt đời đời, Ngài không có ư định trừng phạt đời đời. Nhưng có ư nói đến sự trừng phạt sẽ dẫn đến hư mất đời đời.  Kinh thánh chép trong Mathiơ 25:46 “Rồi những kẻ nầy sẽ vào h́nh phạt đời đời, c̣n những người công b́nh sẽ vào sự sống đời đời.”

Sô-đôm và Gô-mô-rơ đă chịu đựng ngọn lửa bất diệt nhưng ngày nay họ không bị đốt cháy. Kinh thánh chép trong Giuđe 7 “Lại như thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ cùng các thành lân cận cũng buông theo sự dâm dục và sắc lạ, th́ đă chịu h́nh phạt bằng lửa đời đời, làm gương để trước mặt chúng ta.”

Ngọn lửa sẽ không thể dập tắt, nhưng khi không c̣n ǵ để thiêu huỷ nó sẽ tắt. Kinh thánh chép trong Mathiơ 3:12, “Tay ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa ḿnh, và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, c̣n rơm rạ th́ đốt trong lửa chẳng hề tắt.” Trong Giêrêmi 17:27 lời Chúa phán, “Nhưng nếu các ngươi không nghe ta để biệt riêng ngày sa-bát ra thánh, mà trong ngày sa-bát khiêng gánh và vào cửa thành Giêrusalem, th́ ta sẽ đặt lửa nơi cửa thành, lửa ấy sẽ thiêu huỷ cung điện của Giêrusalem, không bao giờ tắt.”

Cả trái đất sẽ bị quét sạch bằng lửa. Kinh thánh chép trong II Phierơ 3:10, “Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công tŕnh trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả.”

Ai sẽ bị huỷ diệt trong hồ có lửa? Kinh Thánh chép trong Khải huyền 20:15, “Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.”

Địa ngục là một biến cố, không phải là một nơi chốn. Kinh thánh chép trong Khải Huyền 20:9, “Nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó.”

 

Hell

The wages of sin is death, not eternal punishing. It's in the Bible, Romans 6:23, NIV. "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord."

The wicked will perish. It's in the Bible, Psalm 37:20, NIV. "But the wicked will perish: The Lord's enemies will be like the beauty of the fields, they will vanish—vanish like smoke."

The wicked will be burned up and nothing will remain. It's in the Bible, Malachi 4:1, NIV. "Surely the day is coming; it will burn like a furnace. All the arrogant and every evildoer will be stubble, and that day that is coming will set them on fire, says the Lord Almighty. Not a root or a branch will be left to them."

When Christ spoke of everlasting punishment he did not mean everlasting punishing, but the punishment which will lead to eternal death.  It's in the Bible, Matthew 25:46, NIV. "Then they will go away to everlasting punishment, but the righteous to eternal life."

Sodom and Gomorrah suffered eternal fire but they are not burning today. It's in the Bible, Jude 7, NIV. "In a similar way, Sodom and Gomorrah and the surrounding towns gave themselves up to sexual immorality and perversion. They serve as an example of those who suffer the punishment of eternal fire."

The fire will be unquenchable, but when there is nothing left to burn it will go out. It's in the Bible, Matthew 3:12, NIV. "His winnowing fork is in His hand, and He will clear His threshing floor, gathering the wheat into His barn and burning up the chaff with unquenchable fire." Jeremiah 17:27, NIV says, "But if you do not obey Me to keep the Sabbath day holy by not carrying any load as you come through the gates of Jerusalem on the Sabbath day, then I will kindle an unquenchable fire in the gates of Jerusalem that will consume her fortresses."

The entire earth will be cleansed by fire. It's in the Bible, II Peter 3:10, RSV. "And then the heavens will pass away with a loud noise, and the elements will be dissolved with fire, and the earth and the works that are upon it will be burned up."

Who is destroyed in the lake of fire? It's in the Bible, Revelation 20:15, NIV. "If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire."

Hell is an event not a place. It's in the Bible, Revelation 20:9, NIV. "But fire came down from heaven and devoured them."