An B́nh Hạnh Phúc - Phúc Âm Đời Đời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright © by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thánh trả lời thắc mắc

Muc Lục

Nét Đẹp/Cái Đẹp

 

Cái đẹp nào là thật sự xứng đáng để chúng ta nên có? Cái đẹp thực sự nằm sâu trong tâm hồn mỗi người và có ảnh hưởng tốt đẹp với những người chung quanh. Trong I Phi-e-rơ 3: 3-4: “Chớ t́m kiếm sự trang sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc quần áo ḷe loẹt; nhưng hăy t́m kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong ḷng, tức là sự tinh sạch chắng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quí trước mặt Đức Chúa Trời.”
 

Vẻ đẹp thực sự không có nghĩa là biến ḿnh thành trung tâm của mọi sự chú ư. “Ta cũng muốn rằng những người đàn bà ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh giồi ḿnh, không dùng những gióc tóc, vàng, châu ngọc và áo quần quí giá, nhưng dùng việc lành, theo lẽ đương nhiên của người đàn bà tin kính Chúa.” (I Ti-mô-thê 2:9-10)
 

Vẻ đẹp thực sự chính là vẻ đẹp được t́m thấy trong Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh, sách Châm Ngôn 31:30 có chép: “Duyên là giả dối, sắc lại hư không;  Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.  Hăy ban cho nàng bông trái của tay nàng; Khá để các công việc nàng ngợi khen nàng tại trong cửa thành.”

Beauty

 

What kind of beauty is really worth having? Real beauty is inside the person and affects others positively. It's in the Bible, I Peter 3:3-4, NIV. "Your beauty should not come from outward adornment, such as braided hair and the wearing of gold jewelry and fine clothes. Instead, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight."


 

Real beauty is not self-centered. It's in the Bible, I Timothy 2:9-10, NIV. "I also want women to dress modestly, with decency and propriety, not with braided hair or gold or pearls or expensive clothes, but with good deeds, appropriate for women who profess to worship God."

 

Real beauty is found in the Lord. It's in the Bible, Proverbs 31:30-31, "Chăm is deceptive, and beauty is fleeting; but a woman who fears the Lord is to be praised.  Give her the reward she has earned, and let her works bring her praise at the city gate."