An B́nh Hạnh Phúc - Phúc Âm Đời Đời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright © by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thánh trả lời thắc mắc

Muc Lục

 

SỰ DẠY DỖ

Dùng mỗi kinh nghiệm sống để dạy cho con cái bạn về đường lối của Đức Chúa Trời.  Kinh thánh chép trong Phục truyền 6:7, “Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đương, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi chổi dậy.”

Giữ việc dạy dỗ lẽ thật v́ chỉ cần một thế hệ không giữ th́ lẽ thật sẽ biến mất.  Kinh thánh chép trong Các quan xét 2:10, “Hết thảy người đời ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ ḿnh; rồi một đời khác nổi lên; chẳng biết Đức Giêhôva, cũng chẳng biết các điều Ngài đă làm nhân v́ Ysơraên.”

Sự dạy dỗ có hiệu quả khi vâng lời theo sau.  Kinh thánh chép trong Mathiơ 7:24, “Vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, th́ giống như một người khôn ngoan cất nhà ḿnh trên vầng đá.”

 

 

 

 

Teaching

Use every life experience to teach your children about God's ways. It's in the Bible, Deuteronomy 6:7, TLB. "You must teach them to your children and talk about them when you are at home or out for a walk; at bedtime and the first thing in the morning."

Keep teaching the truth because it is always just one generation away from extinction. It's in the Bible, Judges 2:10, TLB. "But finally all that generation died; and the next generation did not worship Jehovah as their God and did not care about the mighty miracles He had done for Israel."

Teaching is effective when obedience follows. It's in the Bible, Matthew 7:24, TLB. "All who listen to My instructions and follow them are wise, like a man who builds his house on solid rock."