An B́nh Hạnh Phúc - Phúc Âm Đời Đời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright © by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thánh trả lời thắc mắc

Muc Lục


DẤU HIỆU NGÀY CHÚA TRỞ LẠI

Thật khó để những người ngoại đạo tin rằng chúng ta đang sống trong những ngày sau rốt của lịch sử thế giới. Kinh thánh chép trong II Phierơ 3:3-4, “Trước hết phải biết rằng, trong những ngày sau-rốt, sẽ có mấy kẻ hay gièm chê, dùng lời giễu cợt, ở theo t́nh dục riêng của ḿnh đến mà nói rằng:Chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? v́ từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn c̣n nguyên như lúc bắt đầu sáng thế.”

Sự xuất hiện của christ giả là một dấu hiệu của ngày sau rốt. Kinh thánh ghi lại trong I Giăng 2:18 “Hỡi các con cái ta giờ cuối cùng là đây rồi, các con đă nghe nói rằng kẻ địch lại Đấng Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ, có nhiều kẻ địch Đấng Christ; Bởi đó chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng.”

Chúa Jêsus có nói khi nào th́ sự cuối cùng đến không?  Kinh thánh chép trong Mathiơ 24:14 “Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân.  Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.”

Có những người tự xưng ḿnh là Chúa Jêsus để lừa dối nhiều người trong những ngày sau rốt. Kinh thánh chép trong Mathiơ 24:23-24, “Khi ấy nếu có ai nói với các ngươi rằng: Ḱa Đấng Christ ở đây hay là: Ở đó, th́ đừng tin v́ nhiều Christ giả và tiên tri giả, sẽ dấy lên làm những dấu lớn phép lạ, nếu có thể được th́ họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn.”

Sẽ có nhiều dấu hiệu trong mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao.  Kinh thánh chép trong Mathiơ 24:29-30, “Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, th́ mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và thế lực của các từng trời rúng động, khi ấy,  con người sẽ hiện ra từ trên Trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy con người lấy đại quyền, đại vinh ngự trên mây Trời mà xuống.”

T́nh trạng đạo đức trên thế giới sẽ như thế nào trong những ngày sau rốt? Kinh thánh chép trong II Timôthê 3:1-5, “ Hăy biết rằng trong ngày sau-rốt, sẽ có những thời ḱ khó khăn v́ người ta đều tư kỷ, tham tiền khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô t́nh khó hoà thuận, hay phao du, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy, phản bạn , hay nóng giận, lên ḿnh kiêu  ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là kính mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thể ấy, con hăy lánh xa đi.”

Sự phát triển về kiến thức và sự đi lại là một dấu hiệu của những ngày sau rốt. Kinh thánh chép trong Đaniên 12:4, “C̣n như ngươi, hỡi Đa-Ni-Ên, ngươi hăy đóng lại những lời này, và hăy đóng ấn sách này cho đến kỳ cuối cùng. Nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại, và sự học thức sẽ được thêm lên.”

Kinh Thánh c̣n nói đến những dấu hiệu nào nửa về ngày cuối cùng?  Kinh thánh chép trong Luca 21:25-26, “Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao; C̣n dưới đất, dân các nước sầu năo rối loạn v́ biển nổi tiếng om ṣm và sóng đào.”

Nói đến sự b́nh an và sự an toàn là một dấu hiệu của ngày những sau rốt. Kinh thánh chép trong I Têsalônica 5:2-3, “v́ chính anh em biết rơ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy, khi người ta nói rằng b́nh hoà và yên ổn th́ tai hoạ th́nh ĺnh vụt đến như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu.”

Con người phải làm ǵ khi họ thấy những điều này xảy đến? Kinh thánh chép trong Mathiơ 24:42-44, “vậy hăy tỉnh thức v́ các ngươi không biết ngày nào chúa ḿnh sẽ đến, Hăy biết rơ nếu người chủ nhà đă hay canh ngày nào kẻ trộm sẽ đến, th́ tỉnh thức, không để cho đào ngạch nhà ḿnh.Vậy th́ các ngươi cũng hăy chực cho sẵn v́ con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ.”

 

 

 

 

 

Signs of Jesus' Coming

Non-Christians find it hard to believe we are living in the last days of earth's history. It's in the Bible, II Peter 3:3-4, TLB. "First, I want to remind you that in the last days there will come scoffers who will do every wrong they can think of, and laugh at the truth. This will be their line of argument: ‘So Jesus promised to come back, did He? Then where is He? He'll never come! Why, as far back as anyone can remember everything has remained exactly as it was since the first day of creation.'"

The coming of the Antichrist is a sign of the end. It's in the Bible, I John 2:18, TLB. "Dear children, this world's last hour has come. You have heard about the Antichrist who is coming—the one who is against Christ—and already many such persons have appeared. This makes us all the more certain that the end of the world is near."

Did Jesus say when the end would come? It's in the Bible, Matthew 24:14, NIV. "And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come."

Men posing as Jesus will try to deceive people in the last days. It's in the Bible, Matthew 24:23-24, NIV. "At that time if anyone says to you, ‘Look, here is the Christ!' or ‘There He is!' do not believe it. For false Christ's and false prophets will appear and perform great signs and miracles to deceive even the elect—if that were possible."

There will be signs in the sun, moon, and stars. It's in the Bible, Matthew 24:29-30, NIV. "Immediately after the distress of those days the sun will be darkened, and the moon will not give its light; the stars will fall from the sky, and the heavenly bodies will be shaken. At that time the sign of the Son of Man will appear in the sky, and all the nations of the earth will mourn. They will see the Son of Man coming on the clouds of the sky, with power and great glory."

What moral conditions will be characteristic of society in the last days? It's in the Bible, II Timothy 3:1-5, NIV. "But mark this: There will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God—having a form of godliness but denying its power. Have nothing to do with them."

An increase in knowledge and travel is a sign of the last days. It's in the Bible, Daniel 12:4, TLB. "But Daniel, keep this prophecy a secret; seal it up so that it will not be understood until the end times, when travel and education shall be vastly increased!"

What other signs of the last days does the Bible mention? It's in the Bible, Luke 21:25-26, NIV. "There will be signs in the sun, moon, and stars. On the earth, nations will be in anguish and perplexity at the roaring and tossing of the sea. Men will faint from terror, apprehensive of what is coming on the world, for the heavenly bodies will be shaken."

Talk of peace and safety are a sign of the last days. It's in the Bible, I Thessalonians 5:2-3, NIV. "For you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. While people are saying, ‘Peace and safety,' destruction will come on them suddenly, as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape."

What are people to do when they see these things taking place? It's in the Bible, Matthew 24:42-44, TLB. "So be prepared, for you don't know what day your Lord is coming. Just as a man can prevent trouble from thieves by keeping watch for them, so you can avoid trouble by always being ready for My unannounced return."