An B́nh Hạnh Phúc - Phúc Âm Đời Đời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright © by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thánh trả lời thắc mắc

Muc LụcĐẶT RA NHỮNG MỤC TIÊU TRONG CUỘC SỐNG

Phải đặt kế hoạch và có những mục tiêu cho đời sống. Trong kinh Thánh, sách Luca có chép rằng, “Vả, trong các ngươi có ai là người muốn xây một cái tháp, mà trước không ngồi tính phí tổn cho biết ḿnh có đủ của đặng làm xong việc cùng chăng sao?  E khi đă xây nền rồi, không làm xong được, th́ mọi người thấy liền chê cười,  và rằng: Người nầy khởi công xây, mà không thể làm xong được!  Hay là có vua nào đi đánh trận cùng vua khác, mà trước không ngồi bàn luận xem ḿnh đem đi một muôn lính có thể địch nổi vua kia đem hai muôn cùng chăng sao? “ (14:28-31). Người khôn ngoan luôn biết đặt ra cho ḿnh các mục tiêu trong cuộc sống. “Phàm người khôn khéo làm việc cứ theo sự hiểu biết (suy nghĩ trớc); Nhưng kẻ ngu muội (th́ không, mà lại c̣n khoe khoang) bày tỏ ra sự điên dại ḿnh” (Châm ngôn13:16)

Hăy t́m cho ḿnh những tư vấn giúp khôn ngoan trong việc đặt ra các mục tiêu “Đâu không có nghị luận, đó mưu định phải phế; Nhưng nhờ có nhiều mưu sĩ, mưu định bèn được thành. “ (Châm ngôn 15:22, TLB)

Hăy thận trọng , cân nhắc kỹ lưỡng và đừng vội vàng khi đặt ra các kế hoạch.   “Các ư tưởng của người cần mẫn dẫn đến sự dư dật; C̣n những kẻ khờ dại chỉ chạy đến điều thiếu thốn.” (Châm ngôn 21:5).

Những mục tiêu của chúng ta cần phải bao gồm sự đầu phục Đức Chúa Trời. “Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta c̣n sống, th́ ta sẽ làm việc nọ việc kia. Ḱa anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe ḿnh! Phàm khoe khoang như vậy là xấu.” (Gia-cơ 4: 15-16)

 

 

Goal Setting

Plan ahead and have goals. It's in the Bible, Luke 14:28-31, TLB. "Suppose one of you wants to build a tower. Will he not first sit down and estimate the cost to see if he has enough money to complete it? For if he lays the foundation and is not able to finish it, everyone who sees it will ridicule him, saying, 'This fellow began to build and was not able to finish.' Or suppose a king is about to go to war against another king. Will he not first sit down and consider whether he is able with ten thousand men to oppose the one coming against him with twenty thousand?"
It is wise to have a goal in mind. It's in the Bible, Proverbs 13:16, TLB. "A wise man thinks ahead; a fool doesn't and even brags about it!"
 

Get wise counsel to help you in setting goals. It's in the Bible, Proverbs 15:22, TLB. "Plans go wrong with too few counselors; many counselors bring success."

Plan your goals carefully and deliberately, not in haste. It's in the Bible, Proverbs 21:5, NIV. "The plans of the diligent lead to profit as surely as haste leads to poverty."

Goals should include submission to God. It's in the Bible, James 4:15-16, TLB. "What you ought to say is, 'If the Lord wants us to, we shall live and do this or that.' Otherwise you will be bragging about your own plans, and such self-confidence never pleases God."