An B́nh Hạnh Phúc - Phúc Âm Đời Đời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright © by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thánh trả lời thắc mắc

Muc Lục

DANH XƯNG                               

Tên trong Kinh thánh thường tượng trưng cho tính hạnh của một người. Sáng-thế-kư 32:27-28, “Người đó hỏi tên ngươi là chi? Đáp rằng: Tên tôi là Gia-Cốp, người lại nói: tên ngươi sẽ chẳng là Gia-Cốp nữa, nhưng tên là Y-sơ-ra-ên v́ ngươi đă có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta; ngươi đều được thắng.”

Tôn cao Danh Thánh của Đức Chúa Trời là tôn cao Ngài. Trong Xuất Ê-díp-tô Kư 3:14-15, “Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là ĐẤNG TỰ HỮU, HẰNG HỮU, rồi Ngài lại rằng: hăy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: ĐẤNG TỰ HỮU đă sai ta đến cùng các ngươi. Đức Chúa Trời lại phán cùng Môi se rằng: Ngươi sẽ nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời tổ phụ các ngươi, Đức Chúa Trời của Áp -ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp sai ta đến cùng các ngươi, ấy đó là danh đời đời của ta, ấy sẽ là kỷ niệm của ta trải qua các đời.”

Xử dụng bất kính Danh Thánh Ngài sẽ phải nhận sự trừng phạt. Trong Xuất Ê-díp-tô Kư 20:7, “Ngươi chớ lấy danh Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi v́ Đức Giê-Hô-Va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.”

Danh của Chúa Jêsus mang lại niềm tin và sự chữa lành. Trong Công Vụ Các Sứ-đồ 3:16, “Ấy là bởi đức tin trong danh Ngài nên danh Ngài làm cho vững người này, là người các ngươi thấy và biết; nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra, đă ban cho người này sự mạnh khỏe trọn vẹn, tại trước mặt hết thảy các ngươi.”

Có sự cứu rỗi trong danh của Chúa Jêsus. Trong Công vụ các sứ-đồ 4:12 “Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác, v́ ở dưới Trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu.”

Names

Names in the Bible often represented a person's character. It's in the Bible, Genesis 32:27-28, TLB. "What is your name?" the Man asked. "Jacob," was the reply. "It isn't anymore!" the Man told him. "It is Israel—one who has power with God. Because you have been strong with God, and you shall prevail with men."

To honor God's name is to honor him. It's in the Bible, Exodus 3:14-15, NIV. "God said to Moses, 'I am who I am. This is what you are to say to the Israelites: 'I am has sent me to you.'" God also said to Moses, 'Say to the Israelites, "The Lord, the God of your fathers—the God of Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob—has sent me to you.' This is My name forever, the name by which I am to be remembered from generation to generation."

Disrespectful use of God's name results in punishment. It's in the Bible, Exodus 20:7, TLB. "You shall not use the name of Jehovah your God irreverently, nor use it to swear to a falsehood. You will not escape punishment if you do."

The name of Jesus brings faith and healing. It's in the Bible, Acts 3:16, NIV. "By faith in the name of Jesus, this man whom you see and know was made strong. It is Jesus' name and the faith that comes through Him that has given this complete healing to him, as you can all see."

There is salvation in the name of Jesus. It's in the Bible, Acts 4:12, NIV. "Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved."`