An B́nh Hạnh Phúc - Phúc Âm Đời Đời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright © by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thánh trả lời thắc mắc

Muc Lục

DANH TIẾNG

Danh tiếng tốt quí giá hơn sự giàu có. Kinh thánh chép trong Châm ngôn 22:1, “Danh tiếng tốt c̣n hơn tiền của nhiều; Và ơn nghĩa quí hơn bạc và vàng.”

Phản bội sự tin tưởng có thể mang lại tiếng xấu cho bạn. Kinh thánh chép trong Châm ngôn 25:9-10, “Hăy đối nại duyên cớ con với chánh kẻ lân cận con, Song chớ tỏ sự kín đáo của kẻ khác; E khi người nghe điều ấy sẽ trách con, Và sự sỉ nhục con không hề bôi hết chăng.”

Những tiêu chuẩn nào đảm bảo một danh tốt? Kinh thánh chép trong Châm ngôn 22:4, “Phần thưởng của sự khiêm nhượng và sự kính sợ Đức Giê-hô-va, Ấy là sự giàu có, sự tôn trọng, và mạng sống.”

Ḷng tử tế mang lại sự kính trọng. Kinh thánh chép trong Châm ngôn 11:16, “Người đàn bà có duyên (ḷng tử tế) được sự tôn trọng; C̣n người đàn ông hung bạo (chỉ) được tài sản.”

Thật là giá trị khi có tiếng tốt về khả năng trong công việc.  Kinh thánh chép trong Châm ngôn 22:29, “Con có thấy người nào siêng năng trong công việc ḿnh chăng? Người ấy hẳn sẽ đứng trước mặt các vua, chớ chẳng phải ở trước mặt người hèn hạ đâu.”

Reputation

Good reputation is more valuable than wealth. It's in the Bible, Proverbs 22:1, NIV. ""A good name is more desirable than great riches; to be esteemed is better than silver or gold."

Betraying confidences can give you a bad reputation. It's in the Bible, Proverbs 25:9-10, NIV. "If you argue your case with a neighbor, do not betray another man's confidence, or he who hears it may shame you and you will never lose your bad reputation."

What qualities guarantee a good reputation? It's in the Bible, Proverbs 22:4, NIV, "Humility and the fear of the Lord bring wealth and honor and life."

Kindness brings respect. It's in the Bible, Proverbs 11:16, NIV. "A kindhearted woman gains respect, but ruthless men gain only wealth."

It is valuable to have a reputation for skilled work. It's in the Bible, Proverbs 22:29, NIV. "Do you see a man skilled in his work? He will serve before kings; he will not serve before obscure men."