An B́nh Hạnh Phúc - Phúc Âm Đời Đời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright © by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thánh trả lời thắc mắc

Muc Lục


 

SỰ ĐÁNG TIN CẬY 

Đáng tin cậy là một phần trong bổn tánh của Đức Chúa Trời. Kinh thánh chép trong Thi Thiên 33:4, “V́ lời Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, Các việc Ngài đều làm cách thành tín.”   Và được chép trong Hêbơrơ 13:5, “V́ chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng ĺa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.”

Cơ đốc nhân có thể tin cậy để đi theo lẽ thật trong mọi lúc. Kinh thánh chép trong Êphêsô 4:15-16 “Nhưng muốn cho chúng ta lấy ḷng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ."

Sự cứu rỗi được hứa cho những người trung tín. Kinh thánh chép trong Mathiơ 10:22, “Các ngươi sẽ bị thiên hạ ghen ghet v́ danh ta; song ai bền ḷng cho đến cuối cùng, th́ sẽ được rỗi.”

Chúa đang t́m kiếm những đầy tớ trung thành và đáng tin cậy. Kinh thánh chép trong Mathiơ 24:45, “Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, mà người chủ đặt cai trị đầy tớ ḿnh, đặng cho đồ ăn đúng giờ?”

Đức Chúa Trời hứa ban sức mạnh cho người trung tín cho đến chết. Kinh thánh chép trong Khải huyền 2:10 “Ngươi chớ ngại điều ḿnh sẽ chịu khổ. Này, ma quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi măo triều thiên của sự sống.” 

Reliability

Reliability is a part of God's character. It's in the Bible, Psalm 33:4, NIV. "For the word of the Lord is right and true; He is faithful in all He does." Hebrews 13:5, NIV says, "God has said, 'Never will I leave you; never will I forsake you.'"

Christians can be relied on to follow the truth at all times. It's in the Bible, Ephesians 4:15-16, TLB. "Instead, we will lovingly follow the truth at all times—speaking truly, dealing truly, living truly—and so become more and more in every way like Christ who is the Head of His body, the church."

Salvation is promised to the faithful. It's in the Bible, Matthew 10:22, NIV. "All men will hate you because of Me, but he who stands firm to the end will be saved."

The Lord is looking for faithful and reliable servants. It's in the Bible, Matthew 24:45, TLB. "Are you a wise and faithful servant of the Lord? Have I given you the task of managing my household, to feed my children day by day? Blessings on you if I return and find you faithfully doing your work. I will put such faithful ones in charge of everything I own!"

God promises strength to be faithful even unto death. It's in the Bible, Revelation 2:10, NIV. "Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for ten days. Be faithful, even to the point of death, and I will give you the crown of life."