An B́nh Hạnh Phúc - Phúc Âm Đời Đời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright © by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Muc Lục

Kinh Thánh trả lời thắc mắc

 

 

DÂNG PHẦN MƯỜI

Trước khi chúng ta tiêu xài, chúng ta tôn kính Chúa bằng cách hoàn trả cho Ngài phần của Ngài. Kinh thánh chép trong Châm ngôn 3:9 “Hăy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va.”

Phần nào trong lợi tức của chúng ta thuộc về Chúa như Ngài đă phán? Kinh thánh chép trong Lê-vi Kư 27:30, “Phàm thuế một phần mười thổ sản, bất ḱ vật gieo hay là hoa qủa của cây, đều thuộc về Đức Giê-hô-va; ấy là một vật thánh; biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va.”

Dâng phần mười là cách để dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời phải là ưu tiên số một của đời sống. Kinh thánh chép trong Phục Truyền 14:22-23, “ Mỗi năm ngươi chớ quên đóng thuế một phần mười về huê lợi của giống ḿnh gieo, mà đồng ruộng ḿnh sinh sản. Tại trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, trong nơi Ngài sẽ chọn đặng để danh Ngài ở, ngươi phải ăn vật thuế một phần mười về ngũ cốc, rượu, dầu, và con đầu ḷng của bầy ḅ hay chiên của ngươi, hầu cho ngươi tập hằng kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.”

Phần mười được sử dụng như thế nào trong dân Ysơraên? Kinh thánh chép trong Dân số Kư 18:21, “C̣n về con cháu Lêvi, nầy ta đă ban cho làm cơ nghiệp, mọi thuế một phần mười của Ysơraên làm lương về công việc ḿnh làm trong hội mạc.”

Đấng Christ xác nhận việc dâng phần mười. Kinh thánh chép trong Mathiơ 23:2,3 “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisi, là kẻ giả h́nh! V́ các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương, và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công b́nh, thương xót và trung tín; đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia.”

Phao lô nói chức vụ rao giảng phúc âm được ủng hộ thế nào?  Kinh thánh chép trong I Côrinhtô 9:13-14, “Anh em há chẳng biết rằng ai hầu việc thánh th́ ăn của dâng trong đền thờ, c̣n ai hầu việc nơi bàn thờ th́ có phần nơi bàn thờ sao? Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng Tin lành th́ được nuôi ḿnh bởi Tin lành.”

Nguyên tắc hoàn trả phần mười dựa trên nền tảng nào?  Kinh thánh chép trong Thi Thiên 24:1, “Đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va.”

Sự giàu có đến từ đâu?  Kinh thánh chép trong Phục truyền 8:18, “Hăy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, v́ ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp.”

Thêm vào việc dâng phần mười chúng ta được dạy mang đến điều ǵ vào nhà Chúa? Kinh thánh chép trong Thi Thiên 96:8, “Hăy tôn vinh xứng đáng cho danh Đức Giê-hô-va; hăy đem lễ vật mà vào trong hành lang Ngài.”

 Đức Chúa Trời nói chúng ta ăn trộm của Ngài nếu chúng ta không dâng phần mười và các của dâng. Kinh thánh chép trong Malachi 3:8, “Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? Mà các ngươi ăn trộm ta. Các ngươi nói rằng; chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đă ăn trộm trong các phần mười và trong các của dâng.”

Đức Chúa Trời đề nghị chúng ta thử nghiệm những phước hạnh mà Ngài đă hứa như thế nào? Kinh Thánh chép trong Malachi 3:10 “Các ngươi hăy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Đức Giêhôva vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!”

Dâng với ḷng vui mừng, bởi v́ bạn muốn làm Chúa hài ḷng. Kinh thánh chép trong II Côrinhtô 9:7 “Mỗi người nên tuỳ theo ḷng ḿnh đă định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là v́ ép uổng, v́ Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui ḷng.”

Đức Chúa Trời phán rằng của dâng của bạn nên thể hiện một cách chân thật những ǵ Chúa ban cho.  Kinh thánh chép trong Phục Truyền 16:17, “Mỗi người sẽ dâng tuỳ theo của ḿnh có, tuỳ theo phước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi.” 

Tithing

Before we start spending, we are to honor God by giving Him his part first. It's in the Bible, Proverbs 3:9, TLB. "Honor the Lord by giving Him the first part of all your income."

What part of our income has the Lord claimed as His? It's in the Bible, Leviticus 27:30, TLB. "A tenth of the produce of the land, whether grain or fruit, is the Lord's, and is holy."

Tithing is a way to teach us that God must be our #1 priority. It's in the Bible, Deuteronomy 14:22-23, TLB. "You must tithe all of your crops every year. Bring this tithe to eat before the Lord your God at the place He shall choose as His sanctuary; this applies to your tithes of grain, new wine, olive oil, and the firstborn of your flocks and herds. The purpose of tithing is to teach you always to put God first in your lives."

How was the tithe used in Israel? It's in the Bible, Numbers 18:21, TLB. "You priests may own no property, nor have any other income, for I am all that you need. As for the tribe of Levi, your relatives, they shall be paid for their service with the tithes from the entire land of Israel."

Christ endorsed tithing. It's in the Bible, Matthew 23:23, NIV. "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You give a tenth of your spices—mint, dill and cummin. But you have neglected the more important matters of the law—justice, mercy and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former."

How does Paul say the gospel ministry is to be supported? It's in the Bible, I Corinthians 9:13-14, TLB. "Don't you realize that God told those working in His temple to take for their own needs some of the food brought there as gifts to Him? And those who work at the altar of God get a share of the food that is brought by those offering it to the Lord. In the same way the Lord has given orders that those who preach the Gospel should be supported by those who accept it."

On what fundamental basis does the requirement of tithe paying rest? It's in the Bible, Psalm 24:1, TLB. "The earth belongs to God! Everything in all the world is His!"

Where does wealth come from? It's in the Bible, Deuteronomy 8:18, NIV. "But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth."

In addition to the tithe what are we told to bring to his courts? It's in the Bible, Psalm 96:8, NIV. "Ascribe to the Lord the glory due His name; bring an offering and come into His courts."

God says we rob Him if we don't give tithe and offerings. It's in the Bible, Malachi 3:8, NIV. "Will a man rob God? Yet you rob Me. But you ask, 'How do we rob You?' In tithes and offerings."

How does God suggest we test His promised blessings? It's in the Bible, Malachi 3:10, NIV. "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in My house. Test Me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it."

Give with joy, because you want to please God. It's in the Bible, II Corinthians 9:7, NIV. "Each man should give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver."

God says your gift should honestly reflect how much you've been given. It's in the Bible, Deuteronomy 16:17, NIV. "Each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you."


 

 

 

Muc Lục