An B́nh Hạnh Phúc - Phúc Âm Đời Đời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright © by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Muc Lục
 

Kinh Thánh trả lời thắc mắc

 

SỰ DÂNG HIẾN

Đức Chúa Trời vui ḷng khi nh́n thấy mỗi cá nhân biết dâng hiến cho Ngài. “Phàm người nam cùng nữ, tức mọi kẻ có ḷng thành, đều đến đem những hoa tai, nhẫn, khâu, kiềng, các thứ trang sức bằng vàng và hết thảy đều dâng lễ vật bằng vàng cho Đức Giê-hô-va.” ( Xuất Ê-díp-tô Kư 35:22)

Đức Chúa Trời vui ḷng khi dân sư của Ngài dâng hiến cách rời rộng.  “Có nhiều trưởng tộc, khi đă đến đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem, th́ dâng những của lễ lạc ư cho nhà Đức Chúa Trời, để xây cất nó lại chỗ cũ. Tùy theo sức ḿnh, chúng dâng vào kho của cuộc xây cất đền sáu mươi mốt ngàn đa-riếc vàng, năm ngàn min bạc, và một trăm bộ áo thầy tế lễ.” (Ê-xơ-ra 2:68 -69)

Đức Chúa Trời lấy làm vừa ḷng với các của lễ thiêu thường lệ được dân sự Ngài dâng lên.  “Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, th́ ḷng quá vui mừng, và cơn rất nghèo khó của họ đă rải rộng ra sự dư dật của ḷng rộng răi ḿnh.” (II Cô-rinh-tô 8:2)

Ḷng rộng răi cần phải được chuẩn bị và sắp xếp trước.  “Khi các ngươi gặt lúa trong xứ ḿnh, chớ có gặt đến cuối đầu đồng, và chớ mót lại những bông c̣n sót; các ngươi chớ cắn mót nho ḿnh, đừng nhặt những trái rớt rồi, hăy để cho mấy người nghèo và kẻ khách: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.”  (Lê-vi Kư 19:9 -10)

Dâng hiến đựơc xem là một hành động thờ phượng.  ”Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, th́ sấp ḿnh xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của quí ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược. “ (Ma-thi-ơ 2:11)

Phải dâng hiến với tin thần sẵn ḷng. “Mỗi người nên tùy theo ḷng ḿnh đă định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay v́ ép uổng; v́ Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui ḷng.” (II Cô-rinh-tô 9:7)

Mỗi người nên dâng với tất cả khả năng mà ḿnh có thể làm được. “V́ nếu ḿnh lấy ḷng tốt mà làm, th́ được đẹp ư theo điều ḿnh có, chớ chẳng theo điều ḿnh không có.” (II Cô-rinh-tô 8:12)

Những ai được ban cho nhiều th́ cũng bị đ̣i hỏi phải dâng cho nhiều.  “Song đầy tớ không biết ư chủ, mà làm việc đáng phạt, th́ bị đ̣n ít. V́ ai được ban cho nhiều, th́ sẽ bị đ̣i lại nhiều; và ai đă được giao cho nhiều, th́ sẽ bị đ̣i lại nhiều hơn. “(Luca 18:48)

Đức Chúa Trời hứa sẽ đổ phước lại cho những ai dâng hiến của dâng lạc ư và hoàn trả một phần mười.  “Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? mà các ngươi ăn trộm ta. Các ngươi nói rằng: Chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đă ăn trộm trong các phần mười và trong các của dâng. Các ngươi bị rủa sả, v́ các ngươi, thảy cả nước, đều ăn trộm ta. Các ngươi hăy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng! “ (Ma-la-chi 3:8-10)

Những ai rời rộng trong sự dâng cho th́ sẽ nhận lại nhiều.  Sách Luca 6:38 có chép: “Hăy cho, người sẽ cho ḿnh; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong ḷng các ngươi; v́ các ngươi lường mực nào, th́ họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy.“

Đức Chúa Trời là tấm gương cao quư nhất trong sự ban cho. Kinh Thánh chép rằng, “V́ Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đă ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (3:16)

 

2.Giving

God is pleased with personal giving. It's in the Bible, Exodus 35:22, TLB. "Both men and women came, all who were willing-hearted. They brought to the Lord their offerings of gold, jewelry—earrings, rings from their fingers, necklaces—and gold objects of every kind."

 

God is pleased when we give generously. It's in the Bible, Ezra 2:68-69, TLB. "Some of the leaders were able to give generously toward the rebuilding of the Temple, and each gave as much as he could. The total value of their gifts amounted to $300,000 of gold, $170,000 of silver, and 100 robes for the priests."

God is pleased with regular sacrificial giving. It's in the Bible, II Corinthians 8:2, TLB. "Though they have been going through much trouble and hard times, they have mixed their wonderful joy with their deep poverty, and the result has been an overflow of giving to others."

Generosity takes preparation and planning. It's in the Bible, Leviticus 19:9-10, TLB. "When you harvest your crops, don't reap the corners of your fields, and don't pick up stray grains of wheat from the ground. It is the same with your grape crop—don't strip every last piece of fruit from the vines, and don't pick up the grapes that fall to the ground. Leave them for the poor and for those traveling through, for I am Jehovah your God."

Giving can be an act of worship. It's in the Bible, Matthew 2:11, NIV. "On coming to the house, they saw the child with His mother Mary, and they bowed down and worshipped Him. Then they opened their treasures and presented Him with gifts of gold and of incense and of myrrh."

Gifts should be given willingly. It's in the Bible, II Corinthians 9:7, NIV. "Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver."

Each person should give as much as he or she is able. It's in the Bible, II Corinthians 8:12, TLB. "If you are really eager to give, then it isn't important how much you have to give. God wants you to give what you have, not what you haven't."

Much is required of those who have been given much. It's in the Bible, Luke 12:48, NIV. "From everyone who has been given much, much will be demanded; and from the one who has been entrusted with much, much more will be asked."

Giving tithes and offerings assures the blessings of God. It's in the Bible, Malachi 3:8,10, NIV. "Will a man rob God? Yet you rob Me. But you ask, 'How do we rob You?' In tithes and offerings…Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in My house. Test Me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it."

Generosity comes back to the giver. It's in the Bible, Luke 6:38, TLB. "For if you give, you will get! Your gift will return to you in full and overflowing measure, pressed down, shaken together to make room for more, and running over. Whatever measure you use to give—large or small—will be used to measure what is given back to you."
 

God is the ultimate example of giving. It's in the Bible, John 3:16, TLB. "For God loved the world so much that He gave His only Son so that anyone who believes in Him shall not perish but have eternal life." 

Muc Lục