An B́nh Hạnh Phúc - Phúc Âm Đời Đời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright © by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thánh trả lời thắc mắc

Muc Lục

ĐẤNG CHRIST GIẢ

Chúa Jêsus đă cảnh báo rằng trong những ngày cuối cùng sẽ xuất hiện một nhân vật được gọi là Christ giả, là người mạo làm Chúa Cứu Thế và tuyên bố rằng ḿnh là đấng cứu thế gian.  Trong Kinh Thánh, sách Ma-thi-ơ có chép “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hăy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. V́ nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người.” (24:4 -5)

Theo Kinh Thánh Tân Ước,  chữ "Christ" trong tiếng Hy Lạp là ‘Christos’ cùng nghĩa với chữ “Mashiah” của tiếng Hê-bơ-rơ  trong Cựu Ước, và được chuyển đổi thành “Messiah”  trong tiếng Anh.  Các từ trên có cùng một nghĩa trong cả tiếng Hê-bơ-rơ lẫn Hy Lạp là “Đấng được xức dầu”. Đó là danh xưng của Chúa Jêsus trong suốt thời kỳ Ngài thi hành chức vụ tại xứ Pa-les-tin. “Người đờn bà thưa: Tôi biết rằng Đấng Mê-si (nghĩa là Đấng Christ) phải đến; khi Ngài đă đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta, người đang nói với ngươi đây, chính là Đấng đó." (Giăng 4:25-26)

Không lâu trước khi Chúa Jê-sus bị đóng đinh, Ngài đă giảng một bài tiên tri liên quan đến những biến cố sẽ xảy ra trong thời kỳ cuối cùng trước khi Ngài trở lại. Chúa Jêsus đă cảnh báo “Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Ḱa Đấng Christ ở đây hay là: Ở đó, th́ đừng tin.  V́ nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được th́ họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Nầy, ta đă bảo trước cho các ngươi. Vậy nếu người ta nói với các ngươi rằng: Nầy, Ngài ở trong đồng vắng, th́ đừng đi đến; nầy, Ngài ở trong nhà th́ đừng tin.” (Ma-thi-ơ 24:23-26)

 

Chúa Jêsus đă nhấn mạnh rằng Đấng Christ giả sẽ thực thi nhiều dấu hiệu và  phép lạ lớn lao  để lừa dối mọi người. Nhiều tín đồ cho rằng miễn là tin vào “Jesus Christ” th́ họ sẽ không bị rơi vào sự lừa bịp trong những ngày sau rốt nầy.  Tuy nhiên sự lừa bịp này lan rộng mau chóng v́ có hai Đấng Christ, không phải chỉ một.  Một số người sẽ bị lừa dối để tin theo kẻ giả mạo nầy. “Nhưng tôi ngại rằng như xưa Ê-va bị cám dỗ bởi mưu chước con rắn kia, th́ ư tưởng anh em cũng hư đi, mà dời đổi ḷng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ chăng.  V́ nếu có người đến giảng cho anh em một Jêsus khác với Jêsus chúng tôi đă giảng, hoặc anh em nhận một Thánh Linh khác với Thánh Linh anh em đă nhận, hoặc được một Tin Lành khác với Tin Lành anh em đă được, th́ anh em chắc dung chịu!” (II Cô-rinh –tô 11:3-4). Trong phân đoạn Kinh Thánh trên là lời khuyên bảo của sứ đồ Phao-lô nói với các tín hữu trong hội thánh đầu tiên. Ông cảnh báo họ nên cẩn thận với các sứ đồ giả là những người rao giảng về Chúa Jêsus, nhưng lại không phải là Jêsus đă được đề cập đến trong Kinh Thánh, mà là một Jê-sus giả mạo, một Jê-sus được bịa đặt ra từ lối tưởng tượng và suy nghĩ sai lệch của các sứ đồ giả. Phúc âm mà các sứ đồ giả nầy rao giảng là một phúc âm hoàn toàn khác với phúc âm được đề cấp đến trong Kinh Thánh cũng như được rao giảng bởi các sứ đồ thật. Thêm vào đó, phúc âm giả nầy cũng được rao ra dưới sự hổ trợ của tà linh.  Nhưng không phải là Thánh Linh của Ba Ngôi.

 

Ai là người tin theo và phục vụ Giê-su giả mạo nầy? Chúng ta  có thể t́m thấy câu trả lời trong II Cô-rinh-tô 11:13-15 “V́ mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ.  Nào có lạ ǵ, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng.  Vậy th́ những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công b́nh cũng chẳng lại ǵ; nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm.” Viêc giả mạo Chúa Jêsus là mưu kế của Satan, ngoài ra Chúa Jêsus giả  nây c̣n có thể giả mạo làm thiên sứ sáng láng.

Trước ngày Chúa Jê-sus tái lâm, trên đất sẽ xuất hiện một Đấng Chirst giả mà con người có thể nh́n thấy bằng mắt thường. Trong Kinh Thánh, sách II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3, có chép “Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối ḿnh. V́ phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra,  tức là kẻ đối địch, tôn ḿnh lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính ḿnh tự xưng là Đức Chúa Trời.” Trong lời tiên tri huyền nhiệm về những biến cố trong ngày cuối cùng nầy, sẽ có sự phản đạo, bội đạo, nhiều người sẽ bỏ đức tin. Cùng với sự bôi đạo, cũng sẽ có sự xuất hiện của “con người nghịch cùng luật pháp" c̣n được biết đến như “con của sự tội ác," cũng là kẻ đối nghịch lại Đấng Christ hay kẻ thay thế đấng christ.  Đấng Chirist giả sẽ ngồi trong đền của Đức Chúa Trời và tự xưng ḿnh là Đức Chúa Trời.

Kết cuộc của Đấng Christ giả nầy là ǵ? Làm thế nào để ta có thể nhận ra đâu là người giả mạo? II Tê-sa-lô-ni-ca 2:8-10, cho chúng ta biết: “Bấy giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra, Đức Chúa Jêsus sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó, và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến.  Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỉ Sa-tan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả;  dùng mọi cách phỉnh dổ không công b́nh mà dổ những kẻ hư mất, v́ chúng nó đă không nhận lănh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi.” Những người theo Đấng Cứu Thế giả đều bị lừa dối bởi v́ họ không yêu mến chân lư của Đức Chúa Trời đă được ban phát cho con người qua lời Kinh Thánh.

 

Đức Chúa Giê-su đă nhấn mạnh rằng không phải ai kêu danh Chúa th́ đều được vào thiên đàng, nhưng phải tuân theo thánh ư của Chúa Cha. “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, th́ đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ư muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.”  (Ma-thi-ơ 7:21).  Chúa Jêsus cũng đă phán trong sách Giăng 6:40, “Đây là ư muốn của Cha ta, phàm ai nh́n Con và tin Con, th́ được sự sống đời đời; c̣n ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt.”  V́ vậy, để vào được nước thiên đàng, Chúng ta phải nh́n lên Chúa, suy gẫm về Chúa Giê-su thật, về đời sống của Ngài,  và hoàn toàn tin cậy vào lời của Ngài. Chúa Jêsus cũng xác định rằng: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đă sai ta, th́ được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (Giăng 5:24)

Bất hạnh thay, những cơ đốc nhân giả mạo nầy lại hết ḷng tin rằng họ là những người tin Chúa chân thật và đang hầu việc Chúa Cứu Thế.  Họ thậm chí c̣n nói tiên tri trong danh Đấng Christ. Nhân danh Đấng Christ để đuổi quỷ, và làm những phép lạ trong danh Ngài. “Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rơ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hăy lui ra khỏi ta!  (Ma-thi-ơ 7:22-23). Những kẻ theo Đấng Christ giả sẽ làm nhiều điều nghịch với luật pháp. Họ phạm các điều răn của Đức Chúa Trời, Không quan tâm đến các mạng lệnh của Chúa Giê-su.  Ngược lại, Đức Chúa Giê-su tuyên bố, “Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta.” (Giăng 14:21)

 

 

 

False Christs

Jesus warned that in the last days there will arise counterfeit Christs who would masquerade as the Messiah and claim to be the savior of the world. It's in the Bible, Matthew 24:4 & 5. “Jesus answered: 'Watch out that no one deceives you. For many will come in my name, claiming, 'I am the Christ,' and will deceive many.”

In the New Testament, the original Greek word for Christ is 'Christos'. The same word in Old Testament Hebrew is 'Mashiach', which in English is rendered as 'Messiah'. The literal translation of both Greek and Hebrew is "the anointed one". It is the title and identity which Jesus acknowledged during his ministry in Palestine. It's in the Bible, John 4:25 & 26 NAS. “The woman said to Him, 'I know that Messiah is coming (He who is called Christ); when that One comes, He will declare all things to us.' Jesus said to her, 'I who speak to you am He.' ”

Shortly before his crucifixion, Jesus preached his great prophetic discourse regarding profound events that would occur at the end of the age just prior to his Second Coming. As recorded in Matthew 24:23-26 NIV, Jesus warned, “At that time if anyone says to you, 'Look, here is the Christ!' or, 'There he is!' do not believe it. For false Christs and false prophets will appear and perform great signs and miracles to deceive even the elect—if that were possible. See, I have told you ahead of time. So, if anyone tells you, 'There he is, out in the desert,' do not go out; or 'Here he is, in the inner rooms,' do not believe it.”

Jesus emphasized that the false Christs will perform great signs and miracles, and will manifest terrible deception. Many Christians think that as long as they believe in 'Jesus Christ', they will be shielded from the deception of the last days. However, the deceit proliferates due to the fact that there are actually two Jesus Christs, not just one. Some people are deceived into following the wrong Jesus. It's in the Bible, 2 Corinthians 11:3 & 4 NIV. “Just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. For if someone comes to you and preaches a Jesus other than the Jesus we preached, or if you receive a different spirit from the one you received, or a different gospel from the one you accepted, you put up with it easily enough.” The apostle Paul is here speaking to the Christians of the early church. He warns them concerning false apostles who were preaching about a Jesus who is not the real Jesus of the Bible. This other Jesus is a fictitious Jesus, a fabrication of the corrupt imaginations and erroneous thinking of the spurious apostles. The gospel associated with this other Jesus is a different gospel; it is not the gospel recorded in the Bible and preached by the true apostles. Further, this false gospel is accompanied by an empowerment of the spirit, but it is a counterfeit spirit, it is not the Holy Spirit of the divine Trinity.

Who are the followers of the other Jesus really serving? The answer is found in 2 Corinthians 11:13-15 NIV, “For such men are false apostles, deceitful workmen, masquerading as apostles of Christ. And no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. Is it not surprising, then, if his servants masquerade as servants of righteousness. Their end will be what their actions deserve.” The 'other Jesus' is a counterfeit Jesus devised by Satan, a false Jesus who can even masquerade as an angel of light.

Just prior to the day of Jesus' Second Coming, there is going to appear visibly on Earth a great counterfeit Christ. It's in the Bible, 2nd Thessalonians 2:3 & 4 NIV. “Don't let any one deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed, the man doomed to destruction. He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worshiped, so that he sets himself up in God's temple, proclaiming himself to be God.” In this profound prophecy of Last Day events, the Bible says there is going to be a rebellion, an apostasy, a great falling away from the faith. In conjunction with this apostasy, there will be an appearing of the 'Man of Lawlessness', also known as the 'Man of Sin', the Antichrist. This magnificent false Christ will set himself up in God's temple and counterfeit the ministry of Jesus.

What will happen to this false Christ, and how will we recognize him? 2nd Thessalonians 2:8-10 NIV informs us, “And then the Lawless One will be revealed, whom the Lord Jesus Christ will overthrow with the breath of his mouth and destroy by the splendor of his coming. The coming of the Lawless One will be in accordance with the work of Satan displayed in all kinds of counterfeit miracles, signs and wonders, and in every sort of evil that deceives those who are perishing. They perish because they refuse to love the truth and so be saved." The followers of the counterfeit Messiah are deceived because they refuse to love God's truth as revealed in his Holy Bible. Jesus emphasized that it is not enough to simply profess the "name" of the Lord in order to enter into heaven. There needs to be a "doing" of the Father's will. It's in the Bible, Matthew 7:21 NIV. “Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven." Jesus also declares in John 6:40 NIV, “For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in him shall have eternal life, and I will raise him up at the last day.” Thus there needs to be a "looking to the Son", a contemplation upon the real Jesus, upon his life, and a belief in the words he spoke. Affirmed Jesus, John 5:24 NIV, "I tell you the truth, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned; he has crossed over from death to life.”

Tragically, the counterfeit Christians will in all sincerity regard themselves to be genuine believers actively doing the work of Christ. They will even prophesy in the name of Jesus, cast out demons in the name of Jesus, and work miracles in his name. It's in the Bible, Matthew 7:22 & 23 NAS. “Many will say to Me on that day, 'Lord, Lord, did we not prophesy in Your name, and in Your name cast out demons, and in Your name perform many miracles?' And then I will declare to them, 'I never knew you; depart from Me, you who practice lawlessness.' ” The followers of the false Christ practice lawlessness. They break God's law; they disregard the commandments of Jesus. In contrast, Jesus declares in John 14:21 NKJV, “He who has My commandments and keeps them, it is he who loves Me. And he who loves Me will be loved by My Father, and I will love him and manifest Myself to him.”