An Bnh Hạnh Phc - Phc m ời ời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thnh trả lời thắc mắc

Muc Lục

 

SỰ CNG CHNH/CNG NGHĨA

Chng ta được xưng cng bnh (nghĩa) qua Cha Jsus Christ. Kinh thnh chp trong II Crinht 5:21 Đức Cha Trời đ lm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nn tội lỗi v chng ta, hầu cho chng ta nhờ Đấng đ m được trở nn sự cng bnh của Đức Cha Trời.  V được chp trong Rma 3:22, tức l sự cng bnh của Đức Cha Trời, bởi sự tin đến Đức Cha Jsus Christ, cho mọi người no tin.

Sự cng bnh (nghĩa) của chng ta ở trong Cha. Kinh thnh chp trong sai 45:24 Người ta sẽ luận về ta rằng: sự cng bnh v sức mạnh chỉ ở trong Đức Gi-h-va.

Chng ta khng được xưng cng bnh (nghĩa) bởi lm những việc lnh. Kinh thnh chp trong sai 64:6, Chng ti hết thảy đ trở nn như vật uế, mọi việc cng bnh của chng ti như o nhớp; chng ti thảy đều ho như l, v tội c chng ti như gi đa mnh đi.

Tự nhin chng ta khng thể l người cng bnh (nghĩa), ức Cha Trời phải lm cho chng ta trở nn như vậy. Kinh thnh chp trong Thi Thin 51:10 Đức Cha Trời i! Xin hy dựng nn trong ti một lng trong sạch, V lm cho mới lại trong ti một thần linh ngay thẳng.

Righteousness

We become righteous through Christ. It's in the Bible, II Corinthians 5:21, NIV. "God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God." Romans 3:22, NIV. "This righteousness from God comes through faith in Jesus Christ to all who believe."

Our righteousness is in the Lord. It's in the Bible, Isaiah 45:24, KJV. "In the Lord have I righteousness and strength."

We do not become righteous by being good. It's in the Bible, Isaiah 64:6, TLB. "We are all infected and impure with sin. When we put on our prized robes of righteousness, we find they are but filthy rags. Like autumn leaves we fade, wither and fall. And our sins, like the wind, sweep us away."

We are not righteous by nature, God makes us that way. It's in the Bible, Psalm 51:10, TLB. "Create in me a new, clean heart, O God, filled with clean thoughts and right desires."