An B́nh Hạnh Phúc - Phúc Âm Đời Đời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright © by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thánh trả lời thắc mắc

Muc Lục


 

SỰ CÔNG BẰNG

Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng “Ta xây lại thấy dưới mặt trời có kẻ lẹ làng chẳng được cuộc chạy đua, người mạnh sức chẳng được thắng trận, kẻ khôn ngoan không đặng bánh, kẻ thông sáng chẳng hưởng của cải, và người khôn khéo chẳng được ơn; v́ thời thế và cơ hội xảy đến cho mọi người” (Truyền-đạo 9:11, bản TLB)

Tuy nhiên, Đức Chúa Trời mong muốn con cái Ngài phải luôn công bằng, thành thật trong công việc làm ăn của ḿnh “Cán cân và cân công b́nh thuộc về Chúa; Mọi quả cân trong bao đều là công việc của Ngài” (Châm Ngôn 16:11)

Công bằng là một phần trong bổn tánh của Đức Chúa Trời.  “Công chính (bằng) sẽ là nai nịt trên hông Ngài, Trung tín sẽ là thắt lưng của Ngài” (Êsai 11:5)

Công bằng là một trong các điều kiện để được sống trong nước đời đời của Đức Chúa Trời.  “Ai trong chúng ta có thể sống với lửa cháy đời đời?  Những người sống công chính, Nói ngay thẳng, Khinh lợi lộc do sự áp bức, Phủi tay không nhận hối lộ, Bịt tai không bàn chuyện đổ máu, Nhắm mắt không chăm chú điều gian ác.” (Êsai 33:15) 

Fairness

Life is not always fair. It's in the Bible, Ecclesiastes 9:11, TLB. "Again I looked throughout the earth and saw that the swiftest person does not always win the race, nor the strongest man the battle, and that wise men are often poor, and skillful men are not necessarily famous."

God expects fairness in business transactions. It's in the Bible, Proverbs 16:11, TLB. "The Lord demands fairness in every business deal. He established this principle."

Fairness is a part of God's character. It's in the Bible, Isaiah 11:5, TLB. "For He will be clothed with fairness and with truth."

Fairness is a condition of living in God's kingdom. It's in the Bible, Isaiah 33:15, TLB. "I will tell you who can live here: All who are honest and fair, who reject making profit by fraud, who hold back their hands from taking bribes, who refuse to listen to those who plot murder, who shut their eyes to all enticement to do wrong."