An B́nh Hạnh Phúc - Phúc Âm Đời Đời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright © by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thánh trả lời thắc mắc

Muc Lục

CHỦ QUYỀN/ QUYỀN TỐI CAO ĐỘC LẬP

Đức Chúa Trời lớn hơn sự hiểu biết của chúng ta. Kinh thánh chép trong Gióp 36:26 “Phải, Đức Chúa Trời là cực đại, chúng ta không biết được Ngài; số năm của Ngài thọ không ai kể xiết được.”

Quyền tối cao của Đức Chúa Trời gây cảm giác kính sợ. Kinh thánh chép trong Gióp 37:23 “Luận về Đấng Toàn Năng, ta không t́m thấy đến Ngài được: Ngài vốn rất quyền năng, rất chánh trực và công b́nh cực điểm, không hề hà hiếp ai.”

T́nh yêu tối cao của Ngài toả đến mọi lănh vực trong cuộc sống của chúng ta.  Kinh Thánh chép trong Rôma 8:38-39, “V́ tôi chắc rằng bất ḱ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đă chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa chúng ta.”

 


 

Sovereignty

God is greater than our understanding. It's in the Bible, Job 36:26, TLB. "God is so great that we cannot begin to know Him. No one can begin to understand eternity."

God's sovereignty is awe inspiring. It's in the Bible, Job 37:23, TLB. "We cannot imagine the power of the Almighty, and yet He is so just and merciful that He does not destroy us."

God's sovereign love extends to every part of our life. It's in the Bible, Romans 8:38-39, TLB. "For I am convinced that nothing can ever separate us from this love. Death can't, and life can't. The angels won't, and all the powers of hell itself cannot keep God's love away. Our fears for today, our worries about tomorrow, or where we are—high above the sky, or in the deepest ocean—nothing will ever be able to separate us from the love of God demonstrated by our Lord Jesus Christ when He died for us."