An Bnh Hạnh Phc - Phc m ời ời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thnh trả lời thắc mắc

Muc Lục

 

SỰ CHỮA BỆNH

Chữa lnh bệnh tật của thể xc v tm linh l phần quan trọng trong chức vụ của Đấng Christ. Kinh thnh chp trong Mathiơ 4:23 Đức Cha Jsus đi khắp xứ Galil, dạy dỗ trong cc nh hội, giảng tin lnh của nước Đức Cha Trời, v chữa lnh mọi thứ tật bịnh trong dn.

Sự chữa lnh về thể xc khng phải l mn qu quan trọng nhất m Đức Cha Trời ban cho. Kinh thnh chp trong Mathiơ 9:2 Nầy, c người đem lại cho Ngi một người đau bại nằm trn gường. Đức Cha Jsus thấy đức tin của cc người đ, th phn cng người bại rằng: Hỡi con, hy vững lng, tội lỗi con đ được tha.

Sự chữa lnh về thể xc xảy ra v Đức Cha Trời muốn chữa lnh tm linh chng ta. Kinh thnh chp trong Mathiơ 9:6 Vả, hầu cho cc ngươi biết Con người ở thế gian c quyền tha tội. Rồi Ngi phn cng người bại rằng: Hy đứng dậy vc lấy giương m trở về nh ngươi.

Sự chữa lnh về tm linh được ban cho bằng sự chết của Đấng Christ cho tội lỗi của chng ta. Kinh thnh chp trong sai 53:4-5 Thật người đ mang sự đau ốm của chng ta, đ gnh sự buồn bực của chng ta; m chng ta lại tưởng rằng người đ bị Đức Cha Trời đnh v đập, v lm cho khốn khổ. Nhưng người đ v tội lỗi chng ta m bị vết, v sự gian c chng ta m bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chng ta được bnh an, bởi lằn roi người chng ta được lnh bịnh.

Những php lạ về sự chữa bệnh lm vững chắc chức vụ của hội thnh đầu tin. Kinh thnh ghi lại trong Cng vụ 5:16 Dn sự ở cc thnh ln cận cũng lũ lượt ko tới thnh Girusalem, đem đến những người đau ốm v kẻ bị t ma khuấy hại, th hết thảy đều được chữa lnh.

Trong khi cc php lạ l dấu hiệu rằng ức Cha Trời đang hnh động, chng ta phải tỉnh thức đề phng v Satan cũng lm những php lạ.  Kinh thnh chp trong Khải huyền 16:14 Đ l những thần của ma quỉ, lm php lạ v đi đến cc vua trn khắp thế gian, để nhm hiệp về sự chiến tranh trong ngy lớn của Đức Cha Trời ton năng.

Php lạ khng bao giờ bỏ qua nhu cầu phải c đức tin về Cha trong lng người nhận. Kinh thnh ghi lại trong Giăng 20:29-31 Đức Cha Jsus phn: V ngươi đ thấy ta, nn ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy m đ tin vậy! Đức Cha Jsus đ lm trước mặt cc mn đồ Ngi nhiều php lạ khc nữa, m khng chp trong sch nầy. Nhưng cc việc nầy đ chp để cho cc ngươi tin rằng Đức Cha Jsus l Đấng Christ, tức l con Đức Cha Trời, v để khi cc ngươi tin, th nhờ danh Ngi m được sự sống.

Vng phục sự hướng dẫn của Cha mang đến sự chữa lnh. Kinh thnh chp trong Xuất dp t k 15:26 Ngi phn rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Gihva Đức Cha Trời ngươi, lm sự ngay thẳng trước mặt Ngi, lắng tai nghe cc điều răng v giữ cc luật lệ Ngi, th ta chẳng ging cho ngươi một trong cc bệnh no m ta đ ging cho xứ dpt; v ta l Đức Gihva Đấng  chữa bệnh cho ngươi.

ức Cha Trời c thể chữa lnh những bịnh nan y. Kinh thnh chp trong Thi Thin 107:20 Ngi ra lệnh chữa họ lnh, rt họ khỏi ci huyệt.

Cầu nguyện bởi đức tin, được tượng trưng bằng việc xức dầu, mang đến sự chữa lnh. Kinh thnh chp trong Gia cơ 5:14-15 Trong anh em c ai đau ốm chăng? Hy mời cc trưởng lo Hội thnh đến, sau khi nhn danh Cha xức dầu cho người bịnh đoạn, th cc trưởng lo cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Cha sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bịnh c phạm tội, cũng sẽ được tha. 

Healing

Healing of both physical and spiritual sickness is an important part of Christ's ministry. It's in the Bible, Matthew 4:23, TLB. "Jesus traveled all through Galilee teaching in the Jewish synagogues, everywhere preaching the Good News about the Kingdom of Heaven. And He healed every kind of sickness and disease."

Physical healing is not the most important gift God can give. It's in the Bible, Matthew 9:2, TLB. "Soon some men brought Him a paralyzed boy on a mat. When Jesus saw their faith, He said to the sick boy, 'Cheer up, son! For I have forgiven your sins!"

Physical healing takes place because God wants to heal us spiritually. It's in the Bible, Matthew 9:6, NIV. " 'But so that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins'Then He said to the paralytic, 'Get up, take your mat and go home.'"

Spiritual healing is provided by Christ's death for our sins. It's in the Bible, Isaiah 53:4-5, TLB. "Yet it was our grief He bore, our sorrows that weighed Him down. And we thought His troubles were a punishment from God, for His own sins! But He was wounded and bruised for our sins. He was chastised that we might have peace; He was lashedand we are healed."

Healing miracles validated the ministry of the early church. It's in the Bible, Acts 5:16, TLB. "And crowds came in from the Jerusalem suburbs, bringing their sick folk and those possessed by demons; and every one of them was healed."

While miracles are a sign of God's ministry, one needs to be alert, for Satan can perform miracles too. It's in the Bible, Revelation 16:14, NIV. "They are spirits of demons performing miraculous signs and they go out to the kings of the whole world, to gather them for the battle of the great day of God Almighty."

The miraculous never cancels the need for personal faith. It's in the Bible, John 20:29-31, TLB. "Then Jesus told him, 'You believe because you have seen Me. But blessed are those who haven't seen Me and believe anyway.' Jesus disciples saw Him do many other miracles besides the ones told about in this book, but these are recorded so that you will believe that He is the Messiah, the Son of God, and that believing in Him you will have life."

Obeying God's instructions brings healing. It's in the Bible, Exodus 15:26, TLB. "If you will listen to the voice of the Lord your God, and obey it, and do what is right, then I will not make you suffer the diseases I send on the Egyptians, for I am the Lord who heals you."

God can provide healing for terminal illnesses. It's in the Bible, Psalm 107:20, TLB. "He spoke, and they were healedsnatched from the door of death."

The prayer of faith, symbolized by anointing with oil, brings healing. It's in the Bible, James 5:14-15, TLB. "Is anyone sick? He should call for the elders of the church and they should pray over him and pour a little oil upon him, calling on the Lord to heal him. And their prayer, if offered in faith, will heal him, for the Lord will make him well; and if his sickness was caused by some sin, the Lord will forgive him."