An B́nh Hạnh Phúc - Phúc Âm Đời Đời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright © by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thánh trả lời thắc mắc

Muc Lục

SỰ CẢM TẠ

Bắt đầu một ngày với tấm ḷng biết ơn. Kinh thánh chép trong Thi Thiên 92:1-2 “Hỡi Đấng Chí Cao, lấy làm tốt mà ngợi khen Đức Giê-hô-va, và ca tụng danh của Ngài; buổi sáng tỏ ra sự nhân từ Chúa, và ban đêm truyền ra sự thành tín của Ngài.”

Một trong những đặc điểm đầu tiên của việc chối bỏ Đức Chúa Trời là quên cảm tạ Ngài. Kinh thánh chép trong Rôma 1:21 “V́ họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lư tưởng hư không và ḷng ngu dốt đầy những sự tối tăm.”

Dâng lời tạ ơn trong mọi t́nh huống. Kinh thánh chép trong I Têsalônica 5:18 “Phàm việc ǵ cũng phải tạ ơn Chúa; v́ ư muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.”

Trong việc tạ ơn Đức Chúa Trời; đừng quên những phước hạnh của chúng ta đến từ đâu.  Kinh thánh chép trong Thi Thiên 103:2 “Hỡi linh hồn ta, hăy ngợi khen Đức Giêhôva, chớ quên các ân huệ của Ngài.”


 

 

Thankfulness

Start the day with a thankful attitude. It's in the Bible, Psalm 92:1-2, TLB. "It is good to say thank you to the Lord, to sing praises to the God who is above all gods. Every morning tell him, 'Thank you for Your kindness,' and every evening rejoice in all His faithfulness."

One of the first marks of rejecting God is forgetting to thank him. It's in the Bible, Romans 1:21, TLB. "Yes, they knew about Him all right, but they wouldn't admit it or worship Him or even thank Him for all his daily care. And after awhile they began to think up silly ideas of what God was like and what He wanted them to do. The result was that their foolish minds became dark and confused."

Give thanks in every situation. It's in the Bible, I Thessalonians 5:18, NIV. "Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus."

In giving thanks to God; don't forget from where our blessings come. It's in the Bible, Psalms 103: 2, NIV. "Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits."