An Bnh Hạnh Phc - Phc m ời ời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thnh trả lời thắc mắc

Muc Lục

BA CH

Đức Cha Trời phn dạy như thế no về những người sử dụng ba ch. -sai 2:6 ghi rằng: Thật Cha đ bỏ dn Ngi, l nh Gia-cốp, v họ đầy dẫy tục phương đng, v bi khoa như người Phi-li-tin, lại giao ước với con ci dn ngoại. -sai 3:18-20 cảnh bo rằng: Trong ngy đ, Cha sẽ cất những vng mắt c họ trang sức đi, ci lưới v ci ci; hoa tai, xuyến v lp; mo, chuyền mắt c, nịt lưng, hợp hương v ba đeo.

Ba ch phổ biến rất rộng ri trong nền văn ho cổ xưa tại những vng đất được ni đến trong Kinh Thnh, đặc biệt l giữa vng những người ngoại đạo. Ba ch l cc vật trang sức được tin l c php thuật m người ta thường đeo trn người nhằm bảo vệ họ khỏi cc thế lực mờ tối, ma quỷ, trnh cơ thể khỏi thưong tch, tổn hại cũng như đem lại điều may mắn cho họ.  Ba ch thường c thể l cy thập gi Xen-tơ trong suốt như pha l hoặc l  đồ trang sức huyền b m người ngoại đạo thường đeo như l 1 mảnh hnh thần b được gắn vo dy đeo cổ hay xuyến tay, hoặc được mc vo 1 sợi dy v được treo lủng lẳng trn knh chắn gi của cc xe. Người ta tin rằng ba ch c quyền lực kỳ b để bảo vệ con người, mang đến cho họ sự thnh cng v thịnh vượng. Thường cc vật trang sức nầy cn được tin l c khả năng truyền php lực chữa lnh v mang đến cho chủ nhn của n sự an tm, cảm gic bnh an hơn v thanh thản hơn

Trong suốt thời kỳ dn I-sơ-ra-n bội đạo v thờ phượng thần tượng, họ đ học theo cc tn ngưỡng của người ngoại đạo bao gồm cả việc đeo ba ch.  Đức Cha Trời đ đưa lời cảnh co hết sức nghim khắc đối với cc nữ tin tri giả của I-sơ-ra-n l những người học đi thi quen đeo ba ch. Trong Kinh Thnh sch -x-chi-n 13: 18,20,21 c chp Bảo chng n rằng: Cha Gi-h-va phn như vầy: Khốn cho những đn b v mọi ci tay may gối (may ba ch vo cổ tay), v y theo tầm thước m lm khăn cho đầu, để săn linh hồn. Ủa ka! cc ngươi muốn săn linh hồn dn ta, v giữ linh hồn n để lm lợi cho mnh hay sao?....Vậy nn, Cha Gi-h-va phn như vầy: Nầy, ta ght những ci gối của cc ngươi, v bởi đ cc ngươi săn linh hồn như đnh bẫy chim; ta sẽ x ra khỏi cnh tay cc ngươi, v thả linh hồn m cc ngươi đ săn, như chim bay đi. Ta cũng sẽ x khăn cc ngươi, cứu dn ta ra khỏi tay cc ngươi, chng n sẽ khng ở trong tay cc ngươi để bị săn nữa; bấy giờ cc ngươi sẽ biết ta l Đức Gi-h-va.

Dn ngoại đạo cn tạo cho mnh một loại ba ch c kch thước hơn gọi l th-ra-phim hay cn gọi l cc thần hộ mạng của gia đnh.  Cc hnh tượng thu nhỏ nầy được đặt trong mỗi gia đnh hoặc được họ mang theo trong cc cuộc hnh trnh.  Đức Cha Trời đ by tỏ sự phản đối của Ngi. Trong II Cc Vua 23:24 ghi: Gi-si-a cũng diệt trừ những đồng cốt v thầy bi, những th-ra-phim, v hnh tượng, cng hết thảy sự gớm ghiếc thấy trong xứ Giu-đa v tại Gi-ru-sa-lem, đặng lm theo cc lời luật php đ chp trong sch m thầy tế lễ Hinh-kia đ tm đặng trong đền thờ của Đức Gi-h-va.

Trong Kinh Thnh, bất cứ nơi no c đề cập đến ba ch v thần tượng th cũng xuất hiện km theo thi độ chống đối v sự trừng phạt của Đức Cha Trời đối với cc thần tượng ấy.  Ti ght những kẻ thờ thần tượng hư khng, Nhưng ti tin cậy nơi Đức Gi-h-va (Thi Thin 31: 6)

Amulets

 

What does God say about people who use amulets? It's in the Bible, Isaiah 2:6 NIV. "They are full of superstitions from the East; they practice divination like the Philistines and clasp hands with pagans." Isaiah 3:18-20 NAS warns, "In that day, the Lord will take away the beauty of their anklets, headbands, crescent ornaments, dangling earrings, bracelets, veils, headdresses, ankle chains, sashes, perfume boxes (and) amulets."

 

 

 

Amulets were very common in the ancient cultures of the Bible lands, especially among the pagan peoples. Amulets are magic charms worn by people to protect themselves from negative energies, evil and injury, and also to bring good luck. Amulets are usually in the form of crystals, Celtic crosses, or other mystical jewelry worn as a pendant on a necklace or bracelet, or hung on a chain dangling from the rear-view mirror of automobile windshields. Amulets are believed to have mystical powers, which supposedly results in personal protection and the bringing of success and prosperity. Often the charms are regarded to be transmitters of healing energies and positive vibrations, supposedly promoting a feeling of peace and tranquility.

 

 

During times of apostasy and idolatry, Israelites copied the superstitions of pagans, including the practice of wearing magic charms. God uttered a stern warning to the false prophetesses of Israel who wore amulets. It's in the Bible, Ezekiel 13:18, 20 & 21 NIV. "This is what the Sovereign Lord says: Woe to the women who sew magic charms on all their wrists and make veils of various lengths for their heads in order to ensnare people. Will you ensnare the lives of my people but preserve your own? I am against your magic charms with which you ensnare people like birds, and I will tear them from your arms; I will set free the people that you ensnare like birds. I will tear off your veils and save my people from your hands, and they will no longer fall prey to your power.' "


 

Pagan peoples also possessed larger talismans called teraphim, also known as household idols'. These miniature images were kept in the home or would be taken along when on journeys. God was against them. It's in the Bible, 2 Kings 23:24 NAS. "Moreover, Josiah removed the mediums and the spiritists and the teraphim and the idols and all the abominations that were seen in the land of Judah and in Jerusalem; that he might confirm the words of the law which were written in the book."

 

 

Whenever idols and other magic charms are mentioned in Scripture, God's attitude is one of chastisement against them. It's in the Bible, Psalms 31:6 NKJV. "I have hated those who regard useless idols; but I trust in the Lord."