An Bnh Hạnh Phc - Phc m ời ời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thnh trả lời thắc mắc

Muc Lục

BI TON
 

Đức Cha Trời cấm dn sự Ngi bi ton.  Kinh Thnh sch Phục Truyền Luật Lệ K 18:9-13, Khi ngươi đ vo xứ m Gi-h-va Đức Cha Trời ngươi ban cho; chớ tập bắt chước những sự gớm ghiếc của cc dn tộc ở tại đ.  Ở giữa ngươi chớ nn c ai đem con trai hay con gi mnh ngang qua lửa, chớ nn c thầy bi, hoặc kẻ hay xem sao m bi, thầy ph thủy, thầy php,  kẻ hay dng ếm ch, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số, hay l kẻ đi cầu vong;  v Đức Gi-h-va lấy lm gớm ghiếc kẻ lm cc việc ấy, v v cc sự gớm ghiếc ấy, nn Gi-h-va Đức Cha Trời ngươi đuổi cc dn tộc đ khỏi trước mặt ngươi. Ngươi phải ở trọn vẹn với Gi-h-va Đức Cha Trời ngươi.

 

Người no cầu hỏi thầy bi đồng cốt bị trt khỏi dn sự.  Kinh Thnh sch L-vi K chp rằng, "Nếu ai xy về đồng cốt v thầy bi m thng dm cng chng n, th ta sẽ nổi giận cng người đ, truất n khỏi dn sự mnh.  Cc ngươi hy lm sạch mnh, v hy nn thnh, v ta l Gi-h-va, ức Cha Trời của cc ngươi.  Cc ngươi hy giữ lm theo những luật php ta: Ta l ức Gi-h-va, ấng lm cho cc ngươi nn thnh." (Lvi K 20:6-8).

 

Trong thnh Gi-ru-sa-lem mới trn trời sẽ khng c những người lin quan đến ph php, bi khoa.  Kinh Thnh Khải Huyền 22:7,8 chp rằng, "Kẻ no thắng sẽ được những sự ấy lm cơ nghiệp, ta sẽ lm ức Cha Trời người v người sẽ lm con ta.  Cn những kẻ hn nht, kẻ chẳng tin, kẻ đng gớm ght, kẻ giết người, kẻ dm loạn, kẻ ph php, kẻ thờ thần tượng, v phm kẻ no ni dối, phần của chng n ở trong hồ c lửa v dim chy bừng bừng: đ l sự chết thứ hai.
 

Chỉ c Đức Cha Trời l ấng biết trước tương lai.  Kinh Thnh tuyn bố,  Nếu c ai bảo cc ngươi: Hy cầu hỏi đồng bng v thầy bi, l kẻ ni ri rt lu lo, th hy đp rằng: Một dn tộc h chẳng nn cầu hỏi Đức Cha Trời mnh sao? H lại v người sống m hỏi kẻ chết sao? (sai 8:19)

Fortune Tellers

The practice of fortune telling is forbidden by God. It's in the Bible, Deuteronomy 18:9-13, TLB. "When you arrive in the Promised Land you must be very careful lest you be corrupted by the horrible customs of the nations now living there. For example, an Israeli who presents his child to be burned to death as a sacrifice to heathen gods, must be killed. No one may practice black magic, or call on the evil spirits for aid, or be a fortune teller, or be a serpent charmer, medium, or wizard, or call forth the spirits of the dead. Anyone doing these things is an object of horror and disgust to the Lord, and it is because the nations do these things that the Lord your God will displace them. You must walk blamelessly before the Lord your God."

Anyone who follows these practices will be cut off from God's people community.  "I will set my face against the person who turns to mediums and spiritiests to prostitute himself by following them, and I will cut them off from their people.  'Consecrate yourselves and be holy, because I am the LORD your God.  Keep my decrees and follow them. I am the LORD, who makes you holy." (Leviticus 20:6-8)

Those who pratice magical arts will not be in the new Jerusalem.  In Revelation 21:7,8 the Bible says, "Those who are victorious will inherit all this, and I will be their God and they will be my children.  But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters and all liarsthey will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death."

The future is known only by God. It's in the Bible, Isaiah 8:19, TLB. "So why are you trying to find out the future by consulting witches and mediums. Don't listen to their whisperings and mutterings. Can the living find out the future from the dead? Why not ask your God?"