An B́nh Hạnh Phúc - Phúc Âm Đời Đời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright © by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thánh trả lời thắc mắc

Muc Lục

SỰ BIẾNG NHÁC

Sự biếng nhác triền miên không được cho phép. Kinh thánh chép trong II Têsalônica 3:11-12, “Vả chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, trở chăm những sự vô ích thôi .Chúng tôi  nhân danh Đức Chúa Giê-Xu Christ bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của ḿnh làm ra.”

Làm việc chăm chỉ nên là đặc điểm trong lối sống của người tin Chúa. Kinh thánh chép trong II Timôthê 2:15, “Hăy chuyên tâm cho được đẹp ḷng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy ḷng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật.”

Người biếng nhác không là người thành công. Kinh thánh chép trong Châm ngôn 10:4-5 “Kẻ làm việc tay biếng  nhác trở nên nghèo hèn; c̣n tay kẻ siêng năng làm cho được giàu có. Ai thâu trữ trong mùa hè là con trai khôn ngoa; song kẻ ngủ lúc mùa gặt là con trai gây cho sự sỉ nhục.”

Người biếng nhác không có sự nhận xét chính xác. Kinh thánh chép trong Châm ngôn 26:13-16, “Kẻ biếng nhác nói có con sư tử ngoài đường. Một con sư tử ỏ trong đường phố, kẻ biếng nhác lăn trở trên giường ḿnh khác nào cửa xây trên bản lề nó, kẻ biếng nhác tḥ tay ḿnh trong đĩa lấy làm mệt nhọc mà đem nó lên miệng, kẻ biếng nhác tự nghĩ ḿnh khôn ngoan hơn bảy người đáp lại cách có lư.”

Đây là bài học quan trọng cho người biếng nhác, sự lịch sự của loài kiến. Kinh thánh chép trong Châm ngôn 6:6-11, “Hỡi kẻ biếng nhác hăy đến loài kiến khá xem xét cách ăn ở nó mà học khôn ngoan tuy nó không có hoặc quan tướng, hoặc quan cai đốc hay là quan trấn th́ nó cũng biết sắm sửa lương phạn ḿnh trong lúc mùa hè và thâu trữ vật thực nó trong khi mùa đông, Hỡi kẻ biếng nhác ngươi sẽ nằm cho đến chừng nào? Bao giờ ngươi sẽ ngủ dậy? Ngủ một chút chợp mắt một chút, khoanh tay nằm một chút…,th́ sự nghèo khổ của ngươi sẽ đến như kẻ đi rảo và sự thiếu thốn của ngươi tới như người cầm binh khí.”

Laziness

Persistent laziness should not be permitted. It's in the Bible, II Thessalonians 3:11-12, NIV. "We hear that some among you are idle. They are not busy; they are busybodies. Such people we command and urge in the Lord Jesus Christ to settle down and earn the bread they eat."

Hard work should characterize the Christian's life-style. It's in the Bible, II Timothy 2:15, TLB. "Work hard so God can say to you, 'Well done.’ Be a good workman, one who does not need to be ashamed when God examines your work."

Lazy people are not successful people. It's in the Bible, Proverbs 10:4-5, TLB. "Lazy men are soon poor; hard workers get rich. A wise youth makes hay while the sun shines, but what a shame to see a lad who sleeps away his hour of opportunity."

Lazy people do not have good judgment. It's in the Bible, Proverbs 26:13-16, TLB. "The lazy man won't go out and work. 'There might be a lion outside!' he says. He sticks to his bed like a door to its hinges! He is too tired even to lift his food from his dish to his mouth! Yet in his own opinion he is smarter than seven wise men."

Here's a serious lesson for the lazy, courtesy of an ant. It's in the Bible, Proverbs 6:6-11, TLB. "Take a lesson from the ants, you lazy fellow. Learn from their ways and be wise! For though they have no king to make them work, yet they labor hard all summer, gathering food for the winter. But you—all you do is sleep. When will you wake up? 'Let me sleep a little longer!' Sure, just a little more! And as you sleep, poverty creeps upon you like a robber and destroys you; want attacks you in full armor."