An B́nh Hạnh Phúc - Phúc Âm Đời Đời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright © by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 


Kinh Thánh trả lời thắc mắc

Muc Lục

SỰ BẤT TUÂN PHỤC

Vâng phục Thiên Chúa là mối quan tâm hàng đầu của chúng ta. Trong Kinh Thánh, Sách Phục Truyền Luật Lệ Kư 30:15-16, Hăy xem, ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa, v́ ngày nay, ta bảo ngươi thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường lối Ngài, và ǵn giữ những điều răn luật lệ và mạng lịnh Ngài, để ngươi sống, gia thêm, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong xứ mà ngươi sẽ vào nhận lấy."
Kinh Thánh Phục Truyền Luật Lệ Kư 10:12,13, “ Vậy, hỡi Y-sơ-ra-ên, bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đ̣i ngươi điều chi?  Há chẳng phải đ̣i ngươi kính sợ Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, đi theo các đạo Ngài, hết ḷng hết ư kính mến và phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi,  giữ các điều răn và luật lệ của Đức Giê-hô-va, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, để ngươi được phước?

Luật pháp, ân điển hay ân sủng và sự vâng lời có liên quan với nhau không? Trong Kinh Thánh, sách Rô-ma 5:20, Vả, luật pháp đă xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đă gia thêm, th́ ân điển lại càng dư dật hơn nữa.”

Sự vâng phục có thể ǵn giữ chúng ta thoát khỏi bịnh tật. Như lời trong Kinh Thánh, sách Xuất Êdíptô Kư 15:26 đă chép rằng, “Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, th́ ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bịnh nào mà ta đă giáng cho xứ Ê-díp-tô; v́ ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi.

Vâng phục là ch́a khóa để  thành công trên đường đời. Kinh Thánh sách Giô-suê 1:8, "Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hăy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đă chép ở trong; v́ như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường ḿnh, và mới được phước.”

Chúng ta sẽ bị xét đoán dựa trên sự vâng phục của chúng ta về  các điều răn của Thiên Chúa. Trong Kinh Thánh, theo sách Mathiơ 5:19, "Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn nầy, và dạy người ta làm như vậy, th́ sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng; c̣n như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, th́ sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng..\”

Vâng phục là kết quả của ḷng yêu mến Chúa. Trong Kinh Thánh, sách Giăng 14:15,23, “ Nếu các ngươi yêu mến ta, th́ giữ ǵn các điều răn ta...  Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, th́ vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người."

Đức Thánh Linh chỉ được ban cho trong ḷng những ai biết vâng lời Chúa. Trong Kinh Thánh, sách Công Vụ Các Sứ Đồ 5:32, “C̣n Chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đă ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy.”

Chúa Giê–su luôn vâng phục Chúa Cha, là một tấm gương hầu chúng ta noi theo để vâng phục Đức Chúa Trời.  Trong Kinh Thánh, theo sách Hê-bơ-rơ 5:8-9, “ Dầu Ngài là Con, cũng đă học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ ḿnh đă chịu, và sau khi đă được làm nên trọn vẹn rồi, th́ trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài.”

Đức Chúa Trời dạy chúng ta nên tuân giữ các Lề Luật trong xă hội. Trong Kinh Thánh, sách Rô-ma 13:1-2, “ Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên ḿnh; v́ chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lịnh Đức Chúa Trời đă lập; và những kẻ đối địch th́ chuốc lấy sự phán xét vào ḿnh."

Đôi khi vâng lời Đức Chúa Trời và luật pháp của Ngài đ̣i hỏi chúng ta phải đi ngược lại luật pháp của loài người. Như lời trong Kinh Thánh, sách Công Vụ 5:29 có chép : “Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời c̣n hơn là vâng lời người ta.”

Con cái phải vâng phục và  tôn kính cha mẹ ḿnh. Trong Kinh Thánh, sách Ê-phê-sô 6:1-3, “Hỡi kẻ làm con cái, hăy vâng phục cha mẹ ḿnh trong Chúa, v́ điều đó là phải lắm.  Hăy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất."
 

 

 

 

 

Disobedience

Obeying God is in our best interest. It's in the Bible, Deuteronomy 30:15-16, TLB. "Look, today I have set before you life and death, depending on whether you obey or disobey. I have commanded you today to love the Lord your God and to follow His paths and to keep His laws, so that you will live and become a great nation, and so that the Lord your God will bless you and the land you are about to possess." Dueteronomy 10:12,13, NIV says, "And now, O Israel, what does the Lord your God ask of you but to fear the Lord your God, to walk in all His ways, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to observe the Lord's commands and decrees that I am giving you today for your own good?"

What do law, grace, and obedience have to do with each other? It's in the Bible, Romans 5:20, TLB. "The Ten Commandments were given so that all could see the extent of their failure to obey God's laws. But the more we see our sinfulness, the more we see God's abounding grace forgiving us."

Obedience can keep us from disease. It's in the Bible, Exodus 15:26, TLB. "If you will listen to the voice of the Lord your God, and obey it, and do what is right, then I will not make you suffer the diseases I sent on the Egyptians, for I am the Lord who heals you."

Obedience is the key to a successful life. It's in the Bible, Joshua 1:8, TLB. "Constantly remind the people about these laws, and you yourself must think about them every day and every night so that you will be sure to obey all of them. For only then will you succeed."

We will be evaluated in terms of our obedience to God's commandments. It's in the Bible, Matthew 5:19, TLB. "And so if anyone breaks the least commandment, and teaches others to, he shall be the least in the Kingdom of Heaven. But those who teach God's laws and obey them shall be great in the Kingdom of Heaven."

Obedience is a result of loving God. It's in the Bible, John 14:15 and 23, TLB. "If you love Me, obey Me; …Because I will only reveal Myself to those who love Me and obey Me. The Father will love them too, and we will come to them and live with them."

The Holy Spirit will only be given to those who obey the Lord. It's in the Bible, Acts 5:32, NIV. "We are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey Him."

Jesus obeyed His Father, as an example of how we should obey Him. It's in the Bible, Hebrews 5:8-9, TLB. "And even though Jesus was God's Son, He had to learn from experience what it was like to obey, when obeying meant suffering. It was after He had proved himself perfect in this experience that Jesus became the Giver of eternal salvation to all those who obey Him."

God advises us to obey the laws of the land. It's in the Bible, Romans 13:1-2, TLB. "Obey the government, for God is the one who has put it there. There is no government anywhere that God has not placed in power. So those who refuse to obey the laws of the land are refusing to obey God, and punishment will follow."

 

Sometimes obedience to God and His law may require disobedience of earthly powers. It's in the Bible, Acts 5:29, NIV. "We must obey God rather than men!"

 

Children are to obey and honor their parents. It's in the Bible, Ephesians 6:1-3, TLB. "Children obey your parents; this is the right thing to do because God has placed them in authority over you. Honor your father and mother. This is the first of God's Ten Commandments that ends with a promise. And this is the promise: that if you honor your father and mother, yours will be a long life, full of blessing."