An B́nh Hạnh Phúc - Phúc Âm Đời Đời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright © by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 


Kinh Thánh trả lời thắc mắc

Muc Lục


 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Vào buổi sáng thế, Đức Chúa Trời đă tin tưởng và giao cho con người trông coi thế giới xinh đẹp và hoàn hảo mà Ngài đă tạo dựng. “Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn” (Sáng-thế-kư 2:15)

Đức Chúa Trời  mong muốn con người trở thành người quản trị đáng tin cậy trong các nguồn cung câp của Ngài.  Kinh Thánh I Côrinhtô 4:2 đă chép: “Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành”

Đức Chúa Trời đă cảnh báo rằng những ai hủy phá thế gian sẽ bị tiêu diệt. “Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thạnh nộ của Ngài đă đến: Giờ đă tới, là giờ phán xét kẻ chết, thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn, và hủy phá những kẻ đă hủy phá thế gian” (Khải-huyền 11:18)


 



 

Environment, Protection of

 

In the beginning God trusted mankind with the care of a beautiful and perfect world. It's in the Bible, Genesis 2:15, NIV. "The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it."
 

God expects us to be trustworthy in our stewardship of resources. It's in the Bible, I Corinthians 4:2, RSV. "Moreover it is required of stewards that they be found trustworthy."
 

God warns that those who destroy the earth will be destroyed. It's in the Bible, Revelation 11:18, NIV. "The natio7ns were angry; and Your wrath has come. The time has come for judging the dead, and for rewarding Your servants the prophets and Your saints and those who reverence Your name, both small and great—and for destroying those who destroy the earth."