An B́nh Hạnh Phúc - Phúc Âm Đời Đời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright © by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 


Kinh Thánh trả lời thắc mắc

Muc Lục


 

SỰ ĂN NĂN

Ai được gọi đến sự ăn năn? Kinh thánh chép trong Luca 5:32, Ta Không phải đến gọi kẻ công b́nh hối cải, song gọi kẻ có tội.

Điều ǵ kết quả với sự ăn năn? Kinh thánh chép trong Luca 24:47, và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem.

Làm thế nào tôi biết nếu tôi phạm tội? Kinh thánh chép trong Rôma 3:20, “v́ chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công b́nh trước mặt Ngài, v́ luật pháp cho người ta biết tội lỗi. 

Tôi phải làm ǵ để được cứu? Kinh thánh chép trong Cộng vụ 2:38, “Hăy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báptem, để được tha tội ḿnh, rồi sẽ được lănh sự ban cho Đức Thánh Linh.” và được chép trong Công vụ 16:31, "Hăy tin Đức Chúa Jêsus, th́ ngươi và cả nhà đều sẽ được rỗi.”

Sự ăn năn là món quà từ Chúa. Kinh thánh chép trong Rôma 2:4, Hay là ngươi khinh dể sự dư dật của ḷng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài, mà không nhận biết ḷng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao?

Tôi cảm thấy thế nào khi tôi phạm tội? Kinh thánh chép trong Thi Thiên 38:18, V́ tôi sẽ xưng gian ác tôi ra, Tôi buồn rầu v́ tội lỗi tôi.

Sự ăn năn mang lại điều ǵ? Kinh thánh chép trong II Côrinhtô 7:10, V́ sự buồn rầu theo ư Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn; về sự đó người ta chẳng hề ăn năn, c̣n sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết.

Chúa Jêsus cảm nhận như thế nào khi tôi ăn năn? Kinh thánh chép trong Luca 15:7, Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là chín mươi chín kẻ công b́nh không cần phải ăn năn.


 

Repentance

Who are called to repentance? It's in the Bible, Luke 5:32, NIV. "I have not come to call the righteous, but sinners to repentance."

What goes with repentance? It's in the Bible, Luke 24:47, NIV. "And repentance and forgiveness of sins will be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem."

How do I know if I have sinned? It's in the Bible, Romans 3:20, TEV. "For no man is put right in God's sight by doing what the Law requires; what the Law does is to make man know that he has sinned."

What must I do to be saved? It's in the Bible, Acts 2:38; 16:31, NIV. "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ so that your sins may be forgiven." "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved."

Repentance is a gift from God. It's in the Bible, Romans 2:4, NIV. "Or do you show contempt for the riches of His kindness, tolerance and patience, not realizing that God's kindness leads you toward repentance?"

How do I feel when I sin? It's in the Bible, Psalm 38:18, TLB. "I confess my sins; I am sorry for what I have done."

What does repentance bring? It's in the Bible, II Corinthians 7:10, NIV. "Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret."

How does Jesus feel when I repent? It's in the Bible, Luke 15:7, TEV. "I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine respectable people who do not need to repent."