An B́nh Hạnh Phúc - Phúc Âm Đời Đời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright © by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 


Kinh Thánh trả lời thắc mắc

Muc Lục

ÁNH SÁNG (Tâm Linh)

Ánh sáng tượng trưng cho một đời sống phản ảnh được những bổn tánh cao quư của Đấng Cứu Thế. Kinh thánh chép trong Mathiơ 5:16, Sự sáng các ngươi hăy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.

Ánh sáng biểu tượng cho ảnh hưởng của đời sống chúng ta trên người khác. Kinh Thánh chép trong Mác 4:21, Ngài lại phán cùng họ rằng: Có ai đem đèn để dưới cái thùng hoặc dưới cái giường chăng? Há chẳng phải để trên chân đèn sao?”  Kinh Thánh chép trong Công Vụ 13:47, "V́ Chúa có phán dặn chúng ta như vầy: Ta lập ngươi lên đặng làm sự sáng cho các dân;  Hầu cho ngươi đem sự cứu rỗi cho đến cùng cơi đất."  Kinh thánh chép trong Êsai 60:3, "Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đă mọc lên trên ngươi."

Chúa Jêsus là ánh sáng. Chúng ta không có ánh sáng.  Chúng ta chỉ phản chiếu lại ánh sáng phát ra từ Chúa Giê-su.  Kinh thánh chép trong Giăng 1:4,5, “Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người.  Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng.”  Trong Giăng 8:12, "Đức Chúa Giê-su lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống."

Light (Spiritual)

Light may represent our lives which reflect the character of Christ. It's in the Bible, Matthew 5:15-16, TLB. "Don't hide your light! Let it shine for all; let your good deeds glow for all to see, so that they will praise your heavenly Father."

Light may represent the effect of our life on others. It's in the Bible, Isaiah 60:3, "Nations will come to your light, and kings to the brightness of your dawn." Mark 4:21, TLB. "Then He asked them, 'When someone lights a lamp, does he put a box over it to shut out the light? Of course not! The light couldn't be seen or used. A lamp is placed on a stand to shine and be useful."  Acts 13:47, "for this is what the Lord has commanded us: 'I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth.'"

Jesus is the light.  We do not have light ourselves.  We only reflect the light we receive from Christ.  It's in the Bible, John 1:4-5, NIV. "In Him was life, and that life was the light of men. The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it." In John 8:12, "When Jesus spoke again to the people, he said, "I am the light of the world.  Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life."