An B́nh Hạnh Phúc - Phúc Âm Đời Đời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright © by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thánh trả lời thắc mắc

Muc Lục


ĐỨC THÁNH LINH

Đức Thánh Linh là nguồn gốc của lẽ thật. Kinh thánh chép trong Giăng 14:16-17, “Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lănh được, v́ chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, v́ Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.”

Nhận lănh Đức Thánh Linh là nói đến sự sanh lại. Kinh thánh chép trong Giăng 3:5-7, “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, th́ không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đă nói với các ngươi: Các ngươi phải sanh lại.”

Để nhận lănh Đức Thánh Linh, chỉ cầu xin và vâng theo sự hướng dẫn của Thánh Linh. Kinh thánh chép trong Lu ca 11:13, “Vậy nếu các ngươi là xấu, c̣n biết cho con cái ḿnh vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trờilại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài!” Lời Chúa phán trong Công vụ 5:32, “C̣n chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đă ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy.”  "Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hăy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta th́ sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong ḷng ḿnh, y như Kinh Thánh đă chép vậy.  Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy." (Giăng 7:37-39)

Đức Thánh Linh là một trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Kinh thánh chép trong Công vụ 5:3-4, “Phierơ bèn nói với người rằng: Hỡi Anania, sao quỉ Satan đă đầy dẫy ḷng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh, mà bớt lại một phần giá ruộng đó? Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của ngươi sao? Khi bán rồi, giữ giá đó há chẳng được sao? Điều đó nhập vào ḷng ngươi thế nào, ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời.”

Thánh Linh là Đức Chúa Trời sống ở trong và giữa những người tin Ngài. Kinh thánh chép trong Mathiơ 18:19-20, “Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, th́ Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. V́ nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, th́ ta ở giữa họ.”

Đức Thánh Linh ở cùng trong lúc thử thách khó khăn. Kinh thánh chép trong Mathiơ 10:19-20, “Song khi họ sẽ đem nộp các ngươi, th́ chớ lo về cách nói làm sao, hoặc nói lời ǵ; v́ những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là Thánh Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong ḷng các ngươi nói ra.”

Đức Thánh Linh giúp chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời. Kinh thánh chép trong Giăng 4:23-24 “Nhưng giờ hầu đến, và đă đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: Ấy đó là kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài th́ phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.”

Đức Thánh Linh ban cho ân tứ để rao truyền những điều thuộc linh với quyền năng. Kinh thánh chép trong Công vụ 1:8, “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, th́ các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giêrusalem, cả xứ Giuđê, xứ Samari cho đến cùng trái đất.”

 Holy Spirit

The Holy Spirit is the source of truth. It's in the Bible, John 14:16-17, TLB. "He is the Holy Spirit, the Spirit who leads into all truth. The world at large cannot receive Him, for it isn't looking for Him and doesn't recognize Him. But you do, for He lives with you now and some day shall be in you."

Receiving the Holy Spirit is referred to as the new birth. It's in the Bible, John 3:5-7, TLB. "Jesus replied, 'What I am telling you so earnestly is this: Unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the Kingdom of God. Men can only reproduce human life, but the Holy Spirit gives new life from heaven; so don't be surprised at My statement that you must be born again!"

To receive the Holy Spirit, just ask then obey the Holy Spirit's leading. It's in the Bible, Luke 11:13, TLB. "And if even sinful persons like yourselves give children what they need, don't you realize that your heavenly Father will do at least as much, and give the Holy Spirit to those who ask for Him?" Acts 5:32,NIV says, "We are witnesses of these things and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey Him."  "On the last and greatest day of the Festival, Jesus stood and said in a loud voice, "Let anyone who is thirsty come to me and drink. 38 Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them." [c] 39 By this he meant the Spirit, whom those who believed in him were later to receive." (John 7:37-39)

The Holy Spirit is part of the Godhead. It's in the Bible, Acts 5:3,4, NIV. "They Peter said, 'Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? Didn't it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn't the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied to men but to God.'"

The Holy Spirit is God living in and among those who believe. It's in the Bible, Matthew 18:19-20, TLB. "I also tell you this—if two of you agree down here on earth concerning anything you ask for, My Father in heaven will do it for you. For where two or three gather together because they are Mine, I will be right there among them."

The Holy Spirit is present in times of hardship. It's in the Bible, Matthew 10:19-20, TLB. "When you are arrested, don't worry about what to say at your trial, for you will be given the right words at the right time. For it won't be you doing the talking—it will be the Spirit of your heavenly Father speaking through you!"

The Holy Spirit helps us worship God. It's in the Bible, John 4:23-24, NIV. "Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. God is spirit, and His worshipers must worship in spirit and in truth."

The Holy Spirit gives the ability to talk about spiritual things with power. It's in the Bible, Acts 1:8, TLB. "But when the Holy Spirit has come upon you, you will receive power to testify about Me with great effect, to the people in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the end of the earth, about my death and resurrection."