An Bnh Hạnh Phc - Phc m ời ời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thnh trả lời thắc mắc

Muc Lục

 

ĐỨC CHA TRỜI

Hai đặc tnh căn bản no thuộc về bổn tnh của ức Cha Trời?  Kinh Thnh cho biết, Đức Gi-h-va l cng bnh trong mọi đường Ngi, hay lm ơn trong mọi cng việc Ngi (Thi Thin 145:17, bản NIV)

Kinh Thnh m Tả Đức Cha Trời ra sao? Cng việc của Hn Đ l trọn vẹn; V cc đường lối Ngi l cng bnh. Ấy l Đức Cha Trời thnh tn v v tội; Ngi l cng bnh v chnh trực. (Phục Truyền Luật Lệ K 32:4)

Sức mạnh của Đức Cha Trời được m tả ra sao? Ka, Đức Cha Trời c quyền năng, khng khinh bỉ ai; Tr huệ Ngi rất rộng lớn. (Gip 36:5)

Chng ta c nn tin rằng ức Cha Trời sẽ giữ lời hứa của Ngi chăng?  Vậy nn, phải nhận biết rằng Gi-h-va Đức Cha Trời ngươi, ấy l Đức Cha Trời, tức Đức Cha Trời thnh tn, giữ sự giao ước v nhn từ đến ngn đời cho những người yu mến Ngi v vng giữ cc điều răn Ngi (Phục Truyền Luật Lệ K 7:9)

Trong Kinh thnh, sch I Giăng chỉ xử dụng một từ để m tả Đức Cha Trời v từ đ l: Ai chẳng yu, th khng biết Đức Cha Trời; v Đức Cha Trời l sự yu thương (I Giăng 4:8)

Đức Cha Trời hay thương xt. Nhưng, Cha ơi, Cha l Đức Cha Trời hay thương xt v lm ơn, chậm nng giận, c sự nhn từ v sự chn thật dư dật (Thi thin 86:15).

Đức Cha Trời l ấng cng bằng.  Phi-e-rơ bn mở miệng ni rằng: Quả thật, ta biết Đức Cha Trời chẳng hề vị nể ai, nhưng trong cc dn, hễ ai knh sợ Ngi v lm sự cng bnh, th nấy được đẹp lng Cha. (Cng Vụ Cc  Sứ ồ 10:34-35)

Đức Cha Trời sẵn sng hy sinh đến mức độ no để bảo đảm cho tương lai của ti?V Đức Cha Trời yu thương thế gian, đến nỗi đ ban Con một của Ngi, hầu cho hễ ai tin Con ấy khng bị hư mất m được sự sống đời đời. (Giăng 3:16, bản TLB)

Đức Cha Trời đ thể hiện chứng minh tối hậu của tnh yu chn thật như thế no.  Lng Đức Cha Trời yu chng ta đ by tỏ ra trong điều nầy: Đức Cha Trời đ sai Con một Ngi đến thế gian, đặng chng ta nhờ Con được sống. Nầy sự yu thương ở tại đy: ấy chẳng phải chng ta đ yu Đức Cha Trời, nhưng Ngi đ yu chng ta, v sai Con Ngi lm của lễ chuộc tội chng ta. (I Giăng 4:9-10)

Đức Cha Trời vẫn vui lng ban n điển cho chng ta ngay cả khi chng ta khng xứng đng.  Ai l Đức Cha Trời giống như Ngi, tha thứ sự gian c, v bỏ qua sự phạm php của dn st của sản nghiệp Ngi? Ngi khng cưu giận đời đời, v Ngi lấy sự nhn từ lm vui thch. (Mi-ch 7:18)

n điển của Đức Cha Trời khng chỉ dnh ring cho người tốt. Hầu cho cc ngươi được lm con của Cha cc ngươi ở trn trời; bởi v Ngi khiến mặt trời mọc ln soi kẻ dữ cng kẻ lnh, lm mưa cho kẻ cng bnh cng kẻ độc c. Nếu cc ngươi yu những kẻ yu mnh, th c được thưởng g đu? Những kẻ thu thuế h chẳng lm như vậy sao? (Ma-thi-ơ 5:45-46)

Đức Cha Trời khng tiếc với chng ta điều g, Ngi muốn chng ta được hưởng mọi n phước.  Kinh Thnh cho biết: Ngi đ khng tiếc chnh Con mnh, nhưng v chng ta hết thảy m ph Con ấy cho, th Ngi h chẳng cũng sẽ ban mọi sự lun với Con ấy cho chng ta sao? (R-ma 8:32)

Đức Cha Trời yu thương Chng ta như người cha tru mến con mnh. Hy xem Đức Cha Cha đ tỏ cho chng ta sự yu thương dường no, m cho chng ta được xưng l con ci Đức Cha Trời; v chng ta thật l con ci Ngi (I Giăng 3:1)

Tnh yu của Đức Cha Trời l nơi nương nu vững chắc cho mỗi chng ta.  Hỡi Đức Cha Trời, sự nhn từ Cha qu biết bao! Con ci loi người nương nu mnh dưới bng cnh của Cha (Thi thin 36:7)

Chng ta được khuyến khch noi theo gương của Đức Cha Trời. Hỡi kẻ rất yu dấu, nếu Đức Cha Trời đ yu chng ta dường ấy, th chng ta cũng phải yu nhau. (I Giăng 4:11)

Đi khi tnh yu thương cũng đi km sự uốn nắn, kỷ luật. V Cha sửa phạt kẻ Ngi yu, Hễ ai m Ngi nhận lm con, th cho roi cho vọt. (Hbơrơ 12:6)

Đức Cha Trời khng bao giờ bỏ rơi chng ta. Đức Gi-h-va từ thuở xưa hiện ra cng ti v phn rằng: Phải, ta đ lấy sự yu thương đời đời m yu ngươi; nn đ lấy sự nhn từ m ko ngươi đến. (Girmi 31:3)

C điều chi ngăn cản con chng ta khỏi tnh yu của Ngi được chăng?  V ti chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, cc thin sứ, cc kẻ cầm quyền, việc by giờ, việc hầu đến, quyền php, bề cao, hay l bề su, hoặc một vật no, chẳng c thể phn rẽ chng ta khỏi sự yu thương m Đức Cha Trời đ chứng cho chng ta trong Đức Cha Jsus Christ, l Cha chng ta. (R-ma 8:38-39)

God

What two basic characteristics are part of God's nature? It's in the Bible, Psalm 145:17, NIV. "The Lord is righteous in all His ways and loving toward all He has made."

How is God described? It's in the Bible, Deuteronomy 32:4, NIV. "He is the Rock, His works are perfect, and all His ways are just. A faithful God who does no wrong, upright and just is He."

What about God's strength? It's in the Bible, Job 36:5, RSV. "Behold, God is mighty, and does not despise any; He is mighty in strength of understanding."

Can God be trusted to keep His promises? It's in the Bible, Deuteronomy 7:9, NIV. "Know therefore that the Lord your God is God; He is the faithful God, keeping His covenant of love to a thousand generations of those who love Him and keep His commands."

Describe God in one word. It's in the Bible, I John 4:8, NIV. "Whoever does not love does not know God, because God is love."

God is compassionate. It's in the Bible, Psalm 86:15, NIV. "But you, O Lord, are a compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness."

God is impartial. It's in the Bible, Acts 10:34-35, NIV. "Then Peter began to speak: I now realize how true it is that God does not show favoritism but accepts men from every nation who fear Him and do what is right."

How far was God willing to go to guarantee a future for me? It's in the Bible, John 3:16, TLB. "For God loved the world so much that He gave His only Son so that anyone who believes in Him shall not perish but have eternal life."

God has given the ultimate demonstration of what real love is. It's in the Bible, I John 4:9-10, TLB. "God showed how much He loved us by sending His only Son into this wicked world to bring to us eternal life through His death. In this act we see what real love is: it is not our love for God, but His love for us when He sent His Son to satisfy God's anger against our sins."

It pleases God to show us mercy when we don't deserve it. It's in the Bible, Micah 7:18, NIV. "Who is a God like you, who pardons sin and forgives the transgression of the remnant of His inheritance? You do not stay angry forever but delight to show mercy."

God's blessings are not given just to good people. It's in the Bible, Matthew 5:45-46, TLB. "For He gives His sunlight to both the evil and the good, and sends rain on the just and on the unjust too. If you love only those who love you, what good is that? Even scoundrels do that much."

God stops at nothing! He wants us to have it all! It's in the Bible, Romans 8:32, NIV. "He who did not spare His own Son, but gave Him up for us allhow will He not also, along with Him, graciously give us all things?"

God loves us like a doting father. It's in the Bible, I John 3:1, NIV. "How great is the love the Father has lavished on us, that we should be called children of God! And that is what we are!"

God's love is like a safe hiding place. It's in the Bible, Psalm 36:7, NIV. "How priceless is your unfailing love! Both high and low among men find refuge in the shadow of your wings."

We are to follow God's example. It's in the Bible, I John 4:11, NIV. "Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another."

Love sometimes means discipline. It's in the Bible, Hebrews 12:6, NIV. "Because the Lord disciplines those He loves, and He punishes everyone He accepts as a son."

God never gives up on us. It's in the Bible, Jeremiah 31:3, NIV. "The Lord appeared to us in the past, saying: I have loved you with an everlasting love; I have drawn you with loving-kindness."

Can anything separate God's child from His love? It's in the Bible, Romans 8:38-39, NIV. "For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord."