An Bnh Hạnh Phc - Phc m ời ời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 


Kinh Thnh trả lời thắc mắc

Muc Lục

AN TON, BẢO ẢM, VỮNG LNG

Chng ta c thể tm thấy sự an ton trong việc nhận biết Cha Jsus. Kinh thnh chp trong I Giăng 4:18 Quyết chẳng c điều sợ hi trong sự yu thương, nhưng sự yu thương trọn vẹn th cắt bỏ sự sợ hi; v sự sợ hi c hnh phạt, v kẻ đ sợ hi th khng được trọn vẹn trong sự yu thương.

Chng ta c thể c sự an ton ngay giữa thảm họa của thin nhin. Kinh thnh chp trong Thi Thin 46:1-3, ức Cha Trời l nơi nương nu v sức lực của chng ti, Ngi sẵn gip đỡ trong cơn gian trun.  V vậy, chng ti chẳng sợ dầu đất bị biến cải, Ni lay động v bị quăng vo lng biển; Dầu nước biển ầm ầm si bọt, V cc ni rng động v cớ sự chuyển dậy của n.(S-la)

Chng ta c thể an tm nhận biết rằng Đức Cha Trời khng bao giờ ngủ, nhưng lun trng nom chng ta. Kinh thnh chp trong Thi Thin 121:2-4, Sự tiếp trợ ti đến từ ức Gi-h-va, L ấng đ dựng nn trời v đất.  Ngi khng để cho chn ngươi xiu t; ấng gn giữ ngươi khng hề buồn ngủ. ấng gn giữ Y-sơ-ra-n Khng hề nhắp mắt, cũng khng buồn ngủ.

Sự an tm l c một tm tr kin định. Kinh thnh chp trong Thi Thin 112:7-8, Người khng sợ ci tin hung; Lng người vững bền, tin cậy nơi ức Gi-h-va.  Lng người kin định, chẳng sự chi, Cho đến khi người thấy cc cừu địch mnh bị bo.

Chng ta cần sự an ton sống dưới sự bảo vệ của Đấng Christ. Kinh thnh chp trong Giăng 6:39, Vả, muốn của ấng đ sai ta đến l hễ sự g Ngi đ ban cho ta, th ta chớ lm mất, nhưng ta phải lm cho sống lại nơi ngy sau rốt.

Chng ta cần sự bảo đảm đến từ việc nhận biết rằng chng ta c sự sống đời đời. Kinh thnh chp trong I Giăng 5:11-12, Chứng ấy tức l ức Cha Trời đ ban sự sống đời đời cho chng ta, v sự sống ấy ở trong Con Ngi. Ai c ức Cha Con th c sự sống; ai khng c Con ức Cha Trời th khng c sự sống.
 

 

 

 

Security

We can find security in knowing Jesus. It's in the Bible, I John 4:18, TLB. "We need have no fear of someone who loves us perfectly; His perfect love for us eliminates all dread of what He might do to us. If we are afraid, it is for fear of what He might do to us, and shows that we are not fully convinced that He really loves us."

We can have security in the midst of natural disasters. It's in the Bible, Psalm 46:1-3, TLB. "God is our refuge and strength, a tested help in times of trouble. And so we need not fear even if the world blows up, and the mountains crumble into the sea. Let the oceans roar and foam; let the mountains tremble!"

We can be secure knowing that God never sleeps, but watches over us. It's in the Bible, Psalm 121:2-4, NIV. "My help comes from the Lord, the Maker of heaven and earth. He will not let your foot slipHe who watches over you will not slumber; indeed, He who watches over Israel will neither slumber nor sleep."

Security is having a settled mind. It's in the Bible, Psalm 112:7-8, TLB. "He does not fear bad news, nor live in dread of what may happen. For he is settled in his mind that Jehovah will take care of him. That is why he is not afraid but can calmly face his foes."

We need the security of being under Christ's protection. It's in the Bible, John 6:39, TLB. "And this is the will of God, that I should not lose even one of all those He has given Me, but that I should raise them to eternal life at the Last Day."

We need the security that comes from knowing we have eternal life. It's in the Bible, I John 5:11-12, TLB. "And what is it that God has said? That He has given us eternal life and that this life is in His Son. So whoever has God's Son has life; whoever does not have His Son, does not have life. I have written this to you who believe in the Son of God so that you may know you have eternal life."