An B́nh Hạnh Phúc - Phúc Âm Đời Đời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright © by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thánh trả lời thắc mắc

Muc Lục

 

 

 

LUẬT PHÁP 10 ĐIỀU RĂN

Luật pháp của Đức Chúa Trời bao gồm 10 điều răn.  Kinh thánh chép trong sách Xuất Ê-díp-tô kí 20:1-17 như sau:

[1] “Bấy giờ Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng: Ta là Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời ngươi, đă rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô là nhà nô lệ.  Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.

[2] Ngươi chớ làm tượng chạm cho ḿnh, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ qú lạy trước các h́nh tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; v́ ta là Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.

[3] Ngươi chớ lấy danh Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, v́ Đức Giê-Hô-Va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.

[4] Hăy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.  Ngươi hăy làm hết công việc ḿnh trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê–Hô–Va Đức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết; v́ trong sáu ngày Đức Giê-Hô-Va đă dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy th́ Ngài nghỉ:  Vậy nên Đức Giê-Hô-Va đă ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.

[5] Hăy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời ngươi ban cho,

[6] Ngươi chớ giết người,

[7] Ngươi chớ phạm tội tà dâm,

[8] Ngươi chớ trộm cướp,

[9] Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận ḿnh,

[10] Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người , hoặc tôi trai tớ gái, ḅ, lừa hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi.”

Nguyên tắc căn bản của luật pháp Đức Chúa Trời là ǵ? Kinh thánh chép trong Rôma 13:10, “Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận; vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp.”

Luật pháp của Đức Chúa Trời được tóm tắt trong t́nh yêu thương.  Kinh thánh chép trong Mathiơ 22:37-40, “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi hăy hết ḷng, hết linh hồn, hết ư mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.  Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết.  C̣n điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hăy yêu kẻ lân cận như ḿnh.  Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.”

Qua Chúa Jêsus, mối liên hệ của chúng ta với luật pháp của Đức Chúa Trời đựơc sáng tỏ. Kinh thánh chép trong Mathiơ 5:17-18, “Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn.  V́ ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, th́ một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.”

Luật pháp của Chúa chỉ cho chúng ta hướng đi, không phải để được xưng công b́nh. Kinh thánh chép trong Galati 2:16, “Dầu vậy, đă biết rằng người ta được xưng công b́nh chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ, nên chính chúng tôi đă  tin Đức Chúa Giê-xu Christ, để được xưng công b́nh bởi đức tin trong Đấng Christ, chớ chẳng bởi các việc luật pháp; v́ chẳng có ai được xưng công b́nh bởi các việc luật pháp.”

Vâng theo luật pháp của Chúa là nhiệm vụ của chúng ta. Kinh thánh chép trong Truyền Đạo 12:13, “ Chúng ta hăy nghe lời kết của lư thuyết này: khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi.”

Sự  liên hệ giữa luật pháp và tội lỗi là ǵ? Kinh thánh chép trong I Giăng 3:4, “C̣n ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp.”

Giữ tất cả các điều răn là điều có cần thiết chăng?  Kinh thánh chép trong Gia cơ 2:10-11, “V́ người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, th́ đáng tội như đă phạm hết thảy. Vả, Đấng đă phán rằng: Chớ phạm tội tà dâm, cũng có phán rằng: Chớ giết người.  Vậy, nếu ngươi không phạm tội tà dâm, nhưng phạm tội giết người, th́ ngươi là kẻ phạm luật pháp.”

Chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời mà không cần giữ luật lệ của Ngài không? Kinh thánh chép trong I Giăng 2:4-6, “ Kẻ nào nói: ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người.  Nhưng ai giữ lời phán Ngài, th́ ḷng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết ḿnh ở trong Ngài. Ai nói ḿnh ở trong Ngài, th́ cũng phải làm theo như chính Ngài đă làm.”

Mục đích của luật pháp là ǵ? Kinh thánh chép trong Rôma 3:20, “ V́ chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công b́nh trước mặt Ngài,  v́ luật pháp cho người ta biết tội lỗi.”

Có phải chúng ta được cứu bằng cách giữ luật pháp? Kinh thánh chép trong Rôma 3:27-31, “Vậy th́ sự khoe ḿnh ở đâu? Đă bị trừ bỏ rồi. Bởi luật pháp nào? Luật pháp của việc làm chăng? Không phải, nhưng bởi luật pháp của đức tin; v́ chúng ta kể rằng người ta được xưng công b́nh bởi đức tin, chớ không  bởi việc làm theo luật pháp. Hay là, Đức Chúa Trời chỉ là là Đức Chúa Trời của dân Giu-Đa sao?  Há chẳng phải cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại ư? Phải, Ngài cũng là của dân ngoại nữa, v́ chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm cho kẻ chịu cắt b́ được xưng công b́nh bởi đức tin, cũng làm cho kẻ không chịu cắt b́ được xưng công b́nh bởi đức tin nữa. Vậy, chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy! trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp.”

 

Ten Commandments

The law of God contains ten commandments. It's in the Bible, Exodus 20:1-17, NIV. " And God spoke all these words:

'I am the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. [1] You shall have no other gods before Me.

[2] You shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them; for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the fathers to the third and fourth generation of those who hate Me, but showing love to thousands who love Me and keep My commandments.

[3] You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name.

[4] Remember the Sabbath day by keeping it holy. Six days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your manservant or maidservant, nor your animals, nor the alien within your gates. For in six days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, but He rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy.

[5] Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you.

[6] You shall not murder.

[7] You shall not commit adultery.

[8] You shall not steal.

[9] You shall not give false testimony against your neighbor.

[10] You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his manservant or maidservant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor.'"

What is the basic principle of the law of God? It's in the Bible, Romans 13:10, NIV. "Love does no harm to its neighbor. Therefore love is the fulfillment of the law."

God's law is summed up in love. It's in the Bible, Matthew 22:37-40, NIV. "Jesus replied: 'Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it: 'Love your neighbor as yourself.' All the Law and the Prophets hang on these two commandments."

Through Jesus, our relationship to God's law is clarified. It's in the Bible, Matthew 5:17-18, NIV. "Do not think that I have come to abolish the Law or the Prophets; I have not come to abolish them but to fulfill them. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the Law until everything is accomplished."

God's law offers direction, not justification. It's in the Bible, Galatians 2:16, NIV. "A man is not justified by observing the law, but by faith in Jesus Christ. So we, too, have put our faith in Christ Jesus that we may be justified by faith in Christ and not by observing the law, because by observing the law no one will be justified."

It is our duty to obey God's law. It's in the Bible, Ecclesiastes 12:13, NIV. "Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man."

What is the connection between the law and sin? It's in the Bible, I John 3:4, NIV. "Everyone who sins breaks the law; in fact, sin is lawlessness."

Is it necessary to keep all of the commandments? It's in the Bible, James 2:10-11, NIV. "For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. For He who said, 'Do not commit adultery,' also said, ‘Do not murder.' If you do not commit adultery but do commit murder, you have become a lawbreaker."

Can we know God without keeping the commandments? It's in the Bible, I John 2:4-6, NIV. "The man who says, 'I know Him,’ but does not do what He commands is a liar, and the truth is not in him. But if anyone obeys His word, God's love is truly made complete in him. This is how we know we are in Him: Whoever claims to live in Him must walk as Jesus did."

What is the purpose of the law? It's in the Bible, Romans 3:20, NIV. "Through the law we become conscious of sin."

Are we saved by keeping the law? It's in the Bible, Romans 3:27-31, TLB. "Then what can we boast about doing, to earn our salvation? Nothing at all. Why? Because our acquittal is not based on our good deeds; it is based on what Christ has done and our faith in Him. So it is that we are saved by faith in Christ and not by the good things we do. And does God save only the Jews in this way? No, the Gentiles, too, may come to Him in this same manner. God treats us all the same; all, whether Jews or Gentiles, are acquitted if they have faith. Well then, if we are saved by faith, does this mean that we no longer need obey God's laws? Just the opposite! In fact, only when we trust Jesus can we truly obey Him."