Tôn Chỉ - Guiding Principle

Tôn Chỉ Hội Thánh Tư Gia - Guiding Principles

1) Công Nhận Sự Hiện Diện Của Chúa

Hội Thánh Tư Gia xác nhận rằng sự hiện diện của Chúa ở khắp mọi nơi.  Chúa không bị giới hạn bởi bề ngoài, hình thức, nơi chốn, điạ phương.

Ðức Chúa Giê-su phán rằng, “Vì nơi nào có hai ba người nhân Danh Ta nhóm nhau lại, thì Ta ở giữa họ.” (Mathiơ 18:20)

"Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa?  Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa?  Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó.  Ví tôi nắm dưới Âm phủ, kía, Chúa cũng có tại đó.  Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, Bay qua  ở tại cuối cùng biển, Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi.  Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi.  Nếu tôi nói: Sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, Ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, Thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa, Ban đêm soi sáng như ban ngày.  Và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa."  (Thi Thiên 139:7-12)

2) Thờ Phượng Chúa Bằng Tâm Thần và Lẽ Thật

Ðức Chúa Trời đòi hỏi những người thờ phượng Ngài thì  phải thờ phượng bằng “tâm thần và bằng lẽ thật,” “ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy.” (Giăng 4:23).
  
Những sự thờ phượng bằng những lễ nghi rườm ra, phức tạp của các hội thánh chánh quy trên thế giới đã thay thế cho sự thờ phượng bằng “tâm thần và lẽ thật.”  Tín hữu đến các thánh đường nguy nga đồ sộ chỉ để làm khán giả, để phê bình đánh giá, thay vì đến thờ phượng, chiêm bái, tôn kính Chúa, và loại bỏ “cái tôi” để tiếp nhận Lời Chúa. 
 
Hội Thánh Tư Gia là môi trường thích hợp cho những buổi thờ phượng đơn sơ giản dị.  Nơi đó mọi người đều phải tham gia, vỗ tay ca hát ngợi khen Chúa, tất cả đều dâng vinh hiển lên cho Chúa.  Tất cả đều hát ngợi khen Chúa.  Chương trình thờ phượng tư gia không bị nhốt kín trong một khuôn khổ cứng ngắt, thiếu yếu tố linh động để thích ứng với cảm xúc.  Vì là nhóm nhỏ nên tất cả đều có trách nhiệm trong chương trình thờ phượng và trong mọi sinh hoạt hội thánh.  Ðây là môi trường để tất cả sinh hoạt trong nhóm có sự cởi mở, thân mật, và lôi cuốn mọi người.

Hội Thánh Tư Gia cũng là môi trường thích hợp để Lời Chúa được rao giang trọn vẹn, không e ngại bất cứ thế lực nào.  Và tất cả sinh hoạt đều nhằm mục đích làm sáng Danh Chúa, chứ không làm hài lòng một thế lực nào.

3) Phục Vụ Chỉ Một Mình Chúa

“Ðấng Christ là đầu hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài.” (Êphêsô 5:23).

Sứ đồ Giăng đã thấy Ðức Chúa Giê-su “cầm bảy ngôi sao trong tay hữu (của Ngài) và đi chính giữa bảy chân đèn vàng.”  Ngôi sao tượng trưng cho lãnh đạo hội thánh, và chân đèn tượng trưng cho hội thánh (Khải Huyền 2:1; 1:20).   Chúa đang lãnh đạo và sống giữa hội thánh.

Hõi Thánh chỉ chấp nhận một uy quyền và phục vụ một uy quyền.  Hội Thánh phục vụ cho “nước, quyền, và vinh hiển” của Vua Trời. (Mathiơ 6:13).

“Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: Chúc cho Ðấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con được ngợi khen, tôn quí vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời!” (Khải Huyền 5:13)

Và đây là mục đích mà hội thánh trong suốt 3 thế kỹ đầu tiên đã đeo đuổi và phục vụ.

Cho đến thời Hoàng đế La Mã Constantine, vào năm 312,   hội thánh được chánh quyền công nhận và trở thành công cụ phục vụ cho chánh quyền La Mã.

Hội thánh được chánh quyền hổ trợ tài chánh để xây cất cơ sở thờ tự.  Các nhà lãnh đạo hội thánh dùng uy quyền thuộc linh để hướng dẫn và tuyên truyền tín hữu đi theo đường lối của chánh quyền La Mã...  Giáo hội với chánh quyền gắn bó với nhau trong các lãnh vực chánh trị, quân sự, kinh tế, và văn hoá.

Hội Thánh không còn nhờ cậy và phục vụ Chúa Toàn Năng.  Hội Thánh bây giờ trở thành một công cụ cho chánh trị loài người.  Hội Thánh trở thành nơi mua quan bán tước, củng cố uy quyền điạ vị...

Hậu quả là Hội Thánh bị băng hoại.  Các cuộc tranh chấp quyền hành xảy ra, kẻ nào bắt tay với chánh quyền sẽ thắng và loại bỏ đối thủ của mình.  Những cuộc bắt bớ đẫm máu xảy ra để thanh trừng những thành phần trung thành với Kinh Thánh vì không vâng theo đường lối của những nhà lãnh đạo tôn giáo bắt tay với chánh quyền.  Lời Chúa bị che dấu để khỏi bắt lợi cho đường lối của các nhà lãnh đạo tôn giáo giả dối nầy.

Hội Thánh không được phục vụ chánh trị.  "Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia.  Các ngươi không có thể làm tôi Ðức Chúa Trời lại làm tôi Ma môn được." (Mathiơ 6:24).

4) Thi Hành Ðại Mạng Lệnh Của Chúa

Trước khi Ðức Chúa Giê-su về trời, Ngài đã phán rằng, “Hãy đi khắp thế gian, giảng Phúc Âm cho mọi người.” (Mác 16:15)
Chúa cũng phán rằng, “Phúc âm nầy về nước Ðức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân.  Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” (Mathiơ 24:14)

“Hãy đi dạy dỗ muôn dân...” (Mathiơ 28:19)

Sứ đồ Giăng đã nhận được sự hiện thấy rằng, “Ðiều ấy đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có Phúc Âm đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng, và mọi dân tộc.  Người cất tiếng lớn nói rằng: Hãy kính sợ Ðức Chúa Trời, và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến; hãy thờ phượng Ðấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước.”  (Khải Huyền 14:6,7)

Chúa cũng phán rằng, “Nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” (Công Vụ 1:8)

Ðại Mạng Lịnh của Chúa là hãy đi ra.  Hãy đem đạo vào đời.  Hãy đến với thế gian.  Hãy đến với mọi người trên đất.   Hội thánh đầu tiên, sau khi truyền giảng đạo Chúa ra khắp thành Giê-ru-sa-lem, đã đứng lại để củng cố, và nuôi dưỡng nội bộ (Công Vụ 6).  Sinh hoạt bị giới hạn vào đền thờ tại Giê-ru-sa-lem.  Vì thế mà cơn bắt bớ khủng khiếp đã xảy ra, để hội thánh tan lạc hầu đem đạo Chúa ra khắp nơi (Công Vụ 8).  Và lần lượt, sau đó đạo Chúa được giảng ra.

Muốn thực hiện Ðại Mạng Lệnh của Chúa, thay vì kêu gọi thế gian đến với hội thánh, hội thánh phải đi vào thế gian.  Hội thánh chánh qui bị giới hạn vào cơ sở.  Mọi sinh hoạt đều với mục đích chánh là duy trì, bảo vệ cơ sở, uy quyền của hàng giáo phẩm hơn là truyền giảng đạo Chúa.

Hội Thánh Tư Gia không bị cột chặc vào bất cứ điạ phương nào, và tiếp tục lan tràn.   Hội Thánh Tư Gia có thể được thiết lập bất cứ nơi nào.  Không bị lệ thuộc vào cơ sở thờ tự và những yếu tố giới hạn khác ở mỗi địa phương. Ðây cũng là môi trường  thích hợp để môn đồ hoá các tân tín hũu hầu tiếp tục đem đạo Chúa ra.

Hội thánh đầu tiên sinh hoạt trong hình thức tư gia (Công Vụ 12:12; 16:14; Côlôse 4:15; Philêmôn 1:2)

5) Tổ Chức Hội Thánh

Chúng tôi tin rằng Hội Thánh cần phải sinh hoạt trong trật tự tổ chức.  Vì Ðức Chúa Trời là Chúa của trật tự tổ chức.  Chúa không ngự trị trong nơi lộn xộn (I Côrinhtô 14:33).  Chúa kêu gọi dân sự Ngài ra khỏi Babylôn là nơi lộn xộn (Khải Huyền 18:4).  Những nhà truyền giáo phải làm việc trong tổ chức (Rôma 15:20).

Nhưng tổ chức được lập nên để hổ trợ cho sứ mạng rao giảng Phúc Âm của Hội Thánh (Công Vụ 6:1-7). Tức là,rao giảng Phúc Âm phải đứng ưu tiên đầu.  Tổ chức Hội Thánh chỉ là phương tiện để đạt đến mục tiêu là rao giảng Phúc Âm Ðời Ðời ra toàn cầu.

Khi tổ chức trở thành mục tiêu chính và ngặn chận công việc rao giảng Phúc Âm, tổ chức cần phải được thay đổi.  Khi tổ chức trở thành mục tiêu đeo đuổi của những người lãnh đạo tranh quyền cố vị, tổ chức cần phải được giải tán.  Khi tổ chức được lập ra để ngăn chận hay giới hạn mục tiêu rao giảng Phúc Âm, Hội Thánh không cần có loại tổ chức như vậy.

Vì thế tổ chức cần phải được giữ mức tối thiểu, đơn giản, vừa đủ để hổ trợ cho mục tiêu rao giảng Phúc Âm.  Năng lực của Hội Thánh cần phải dồn vào nổ lực mở rộng vương quốc thiên đàng.  Những người lãnh đạo trong tổ chức phải là những người có hoài bảo trong việc rao giảng Phúc Âm, và sẵn sàng dấn thân để đi rao giảng Phúc Âm.

4945730
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
2682
21474
100996
4945730
Your IP: 162.213.36.208
Server Time: 2019-04-25 19:40:42

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong