Ai Đỏi Ngày Thánh
0) Giới thiệu

Từ thuở tạo thiên lập địa, Thượng Ðế Toàn Năng đã thiết lập ngày thứ bảy hàng tuần làm ngày thánh, ngày được Thượng Ðế ban phước, và là ngày yên nghỉ cho loài người để kỷ niệm công cuộc tạo thế của Ðấng Tạo Hoá, để nhân loại nhớ đến nguồn gốc của mình đến từ đâu, để con người tưởng nhớ và thờ phượng Ðấng đã tạo dựng nên vạn vật.

Ngày thứ bảy còn là dấu hiệu của những người tin Chúa. Ngày thứ bảy được Kinh Thánh gọi là “Ngày của Chúa” hay “Chúa Nhật.” (Xuất Êdíptô Ký 20:10; Êsai 58:13; Luca 6:5)

Trong ngày thứ bảy hay ngày Sabát, bắt đầu từ mặt trời lặn tối thứ sáu cho đến mặt trời lặn tối thứ bảy, con người yên nghỉ mọi công việc thường ngày, hướng về công việc thiêng liêng, và cùng đến ra mắt Thượng Ðế để thờ phượng Ngài. Ngày nầy là dấu hiệu đời đời cho dân sự trung tín của Ngài.

Luật giữ ngày thứ bảy hay ngày Sabát là điều răn thứ tư trong bộ luật luân lý Mười Ðiều Răn bất di bất dịch mà Thượng Ðế ban cho loài người. Chính Ðấng Cứu Thế khi còn ở dưới trần gian cũng trung tín để giữ ngày Sabát. Sau khi Chúa đã hy sinh, các môn đệ của Chúa cũng trung tín giữ ngày Sabát. (Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 2:1-3; Xuất Êdíptô Ký 20:8-11; Mác 2:27,28; Luca 4:16; Luca 23:56; Êxêchiên 20:12,20; Xuất Êdíptô Ký 31:16,17; Hêbơrơ 4:4,9-11; Êsai 56:6,7; 58:13,14; Công Vụ 13:13,14,42,43; 17:2; 18:4; Luca 23:56; Êsai 66:22,23; Rôma 3:31)

Trong trọn Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng dân sự của Chúa, từ thời Cựu Ước đến thời Tân Ước, đều yên nghỉ và thờ phượng trong ngày Thứ Bảy hay ngày Sabát. Như vậy thì người ta đã dời ngày thánh từ Thứ Bảy qua ngày Thứ Nhất của tuần lễ khi nào và ai đã làm điều nầy?

Chúng ta không có bằng cớ rõ ràng từ lịch sử để biết chính xác khi nào thì Cơ đốc nhân bắt đầu giữ ngày thứ nhất của tuần lễ. Nhưng dù cho họ bắt đầu từ lúc nào đi nữa, các Cơ đốc nhân không hề có ý định dùng ngày thứ nhất của tuần lễ để thay thế cho ngày thứ bảy Sabát. Một số sử gia đưa ra những bằng cớ sau đây về sự xuất hiện của hiện tượng giữ ngày thứ nhất của tuần lễ:

1) Lễ Dâng Bó Lúa và Lễ Ngũ Tuần
2) Ngày Thứ Nhất Của Tuần Lễ Tại Alexandria Và La Mã:
3) Kiêng Ăn Trong Ngày Sabát
4) Ảnh Hưởng Bởi Ngoại Giáo
5) Tóm Tắt
6) Giáo hội La Mã Xác Nhận Ðiều Nầy
7) Kinh Thánh Báo Trước
8) Dân Sự Trung Tín Với Ðức Chúa Trời Trong Ngày Cuối Cùng
9) Lòng Tin Nơi Ðức Chúa Giê-su & Ðiều Răn Ðức Chúa Trời
10) Ai Đổi Ngày Thánh - Kết Luận
11) Ai Đổi Ngày Thánh - Ghi Chú
4945730
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
2682
21474
100996
4945730
Your IP: 162.213.36.208
Server Time: 2019-04-25 19:40:42

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong