Bài Thi - Final Test

An Bình Hạnh Phúc
Khoá Huấn Luyện Thứ X, June 28-July 23, 2009
Bài Thi Cuối Khóa


Name : _________________________________

 

1. Câu nào bên dưới không đúng với sự dạy dỗ của Kinh Thánh?
A. Kinh Thánh cho biết rõ ràng là có “Ba Ngôi”
B. Tội lỗi đã có trước trên thiên đàng
C. Ðức Chúa Giê-su mang bản thể tội lỗi của loài người
D. Ðức Chúa Giê-su không hề phạm tội
E. A & B
D. C & D
E. Tất Cả bên trên
F. Không câu nào bên trên

2. Câu nào bên dưới không phải là đặc thù của dân sót?
A. Dân Ysơraên của thời Cựu Ước không còn quan trọng ngày hôm nay
B. Linh hồn người chết không hề hiện hữu
C. Một tổ chức giáo hội hoàn toàn tuỳ thuộc vào sự trung tín hoàn trả 10% của tín hữu
D. Luật pháp của Chúa vẫn là nên tảng quan trọng từ thiên đàng, đến thời Cựu Ước, ngay cả ngày hôm nay
E. A & C
F. B & D
G. B & C
H. Tất cả bên trên
I. Không câu nào bên trên

3. Câu nào bên dưới không đúng với niềm tin của dân sót?
A. Tái sanh là điều kiện cần thiết của sự cứu rỗi
B. Ðức tin là điều duy nhất phát xuất từ con người để nhận sự cứu rỗi
C. Quyền năng của Chúa Thánh Linh là điều cần thiết cho sự cứu rỗi
D. Nhận Phép báp têm là điều cần thiết cho sự cứu rỗi
E. Tin nhận sự hy sinh của Chúa Giê-su trên thập tự giá thay cho mình là điều cần thiết cho sự cứu rỗi
F. A, B & C
G. B, C, & D
H. B & D
I. Không Câu Nào Bên Trên
K. Tất Cả bên trên

4. Câu nào bên dưới không phù hợp với sự dạy dỗ của Kinh Thánh về Phần Mười?
A. 10% của lợi tức mình mà Chúa ban cho
B. Tín hữu có quyền chuộc lại để khỏi hoàn trả 10%
C. Khi gặp tang gia trong nhà, hay phải giúp người hoạn nạn, hay bị bịnh nặng có thể dùng 10% đó
D. Người lãnh đạo mỗi hội thánh điạ phương có quyền giữ lại để xử dụng theo ý mình
E. Phải tập trung về Giêrusalem
F. Bày tỏ lòng tôn kính & biết ơn Chúa
G. A, B
H. B, C
I. C, D
K. D, E
L. E & F
M. Không câu nào bên trên

5. Ðiều nào bên dưới không phù hợp với sự dạy dỗ của Kinh Thánh?
A. Tất cả những người truyền giáo đều là mục sư hay truyền đạo
B. Ai cử hành lễ báp têm, tiệc thánh cũng được
C. Tất cả những ai tin Chúa đều là nhân chứng. Nhưng không phải tất cả nhân chứng là sứ đồ.
D. Người tin Chúa là người đồng ý để được cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giê-su
E. Trước khi trở thành mục sư, một người phải là những truởng lão, chấp sự, hay chức viên trung tín trong hội thánh điạ phương
F. A, B, E
G. A, B, D
H. B,C, D
I. B, C, E
K. Tất cả bên trên
L. Không câu nào bên trên

6. Những đặc tánh lãnh đạo nào không phù hợp với Nêhêmi?
A. Tự động quan tâm đến tình trạng của dân Chúa như thế nào
B. Có thói quen cầu nguyện cho công việc Chúa trong mọi hoàn cảnh
C. Sẵn sàng dấn thân xung phong để giải quyết nan đề
D. Gặp nhiều chống đối nhưng luôn luôn biết cầu nguyện & có biện pháp cụ thể để đối phó
E. Biết nhìn xa thấy trước những nan đề khiến cho dân sự suy yếu, và tìm cách sữa đổi
F. Hết lòng làm việc, không màng đến bản thân và gia đình
G. Giàu có nhưng biết dùng tài sản lo công việc Chúa
H. A, B, D
I. C, E, F
K. E, F, G
L. Không câu nào bên trên
M. Tất Cả Bên Trên

7. Ðiều nào bên dưới không có trong gương lãnh đạo của Nêhêmi? Người lãnh đạo:
A. phải nhìn thấy nan đề và sẵn sàng để giải quyết
B. phải có kế hoạch để hành động, nhưng sẵn lòng chờ Chúa mở cơ hội
C. phải biết tổ chức, huấn luyện, thúc giục dân sự Chúa để hầu việc Ngài
D. phải quyết tâm đạt cho được mục tiêu dù phải trả giá rất đắc
E. phải biết phân chia quyền hành và tìm người thay thế trong tương lai
F. B, D, E
G. A, C, E
H. B, E
I. Tất cả bên trên
K. Không câu nào bên trên

8. Tình trạng nào bên dưới sẽ không làm suy sụp hội thánh Chúa theo tinh thần của Nêhêmi?
A. nhân nhượng đem đời vào đạo
B. khuyến khích dạy dỗ dân sự trung tín trong của dâng & phần mười
C. ngày thánh, vật thánh của Chúa bị coi thường chà đạp
D. kết hôn với người không tin hay người khác đức tin
E. người lãnh đạo quyết tâm để đạt cho được mục tiêu
F. A & D
G. B & E
H. C & E
I. Không câu nào bên trên
K. Tất cả bên trên

9. Câu nào bên dưới không đúng với phương cách lãnh đạo của Nêhêmi?
A. Biết dành thì giờ để nghỉ ngơi, cầu nguyện, và đặt kế hoạch
B. Can đảm xử dụng uy quyền mà vai trò mình có được để làm vững lòng mọi người
C. Biết thay đổi ưu tiên để đạt mục tiêu đã được đề ra
D. Biết tôn trọng cấp lãnh đạo và làm việc theo tổ chức
E. A & C
F. B & D
G. tất cả bên trên
H. Không câu nào bên trên

10) Câu nào bên dưới không đúng? Chúng ta giữ ngày Sabát vì:
A. đó là ngày thánh
B. đó là điều răn của Chúa dạy
C. chúng ta đã được cứu
D. đây là ấn của Ðức Chúa Trời
E. Ðức Thánh Linh ghi luật pháp vào lòng
F. chúng ta noi theo dấu chân Chúa Giê-su
G. A, B & D
H. C, D, & E
I. B, D & F
K. B, C & D
L. Tất cả bên trên
M. Không câu nào bên trên

Từ câu 11-23: Ráp những câu bên dưới tuỳ theo ý nghĩa phù hợp:
A. Nêhêmi
B. Châm Ngôn 30
C. Thi Thiên 119
D. Nêhêmi & Thi Thiên 119
E. Châm Ngôn 30 & Thi Thiên 119
F. Nêhêmi & Châm Ngôn 30
G. Cả 3 đoạn
H. Không đoạn nào bên trên

11. ____ Bất hiếu, kiêu ngạo, miệng lưỡi, tự tu. 4 loại người nguy hiểm
12. ____ Lời Chúa cần thiết để soi đường
13. ____ Lời Chúa tạo dựng ra mọi vật.
14. ____ Người lãnh đạo phải sống như sư tử, ngựa, vua, lạc đà
15. ____ Cần thiết khi gặp hoạn nạn khó khăn
16. ____ Bốn sanh vật rất nhỏ, nhưng rất khôn ngoan: kiến, thỏ, cào cào, rắn mối
17. ____ Coi thường ngày Sabát thánh sẽ dẫn đến hậu quả bị suy yếu
18. ____ Cung cấp đường lối và phương cách lãnh đạo
19. ____ Tôi ghét những người từ bỏ luật pháp hay Lời Chúa
20. ____ Càng khổ mắt tôi càng sáng ra
21. ____ giúp ích cho cách dụng nhân trong lãnh đạo
22. ____ Dù bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng có điều ưa thích trong tâm hồn
23. ____ thiếu thốn và thoả lòng trong đời sống

24. Câu nào bên dưới không làm sáng tỏ tình trạng của người chết ngày hôm nay?
A. Nếu không có sự tái lâm của Chúa thì người chết hôm nay sẽ hư mất đời đời
B. Nếu không có sự phục sinh thì người chết sẽ hư mất đời đời
C. Khi Chúa Giê-su tạo dựng con người, Ngài không cho vào người người một linh hồn
D. Chết chỉ là một giấc ngủ, chờ đến ngày phục sinh mới được đánh thức dậy
E. Người chết không biết gì hết. Ma quỷ giả dạng người chết để lừa dối người sống
F. Chết là thật sự được nghỉ ngơi trong Chúa
G. Người chết sẽ sống lại lúc tiếng kèn chót thổi lên
H. A & C
I. A & G
K. C & G
L. tất cả bên trên
M. Không câu nào bên trên

25. Câu nào bên dưới không đúng về trường phái phân chia thời kỳ (PCTK) và trường phái lịch sử (LS):
A. PCTK kỳ khác với LS về việc giải nghĩa tuần lễ thứ 70 trong lời tiên tri của Ðaniên
B. PCTK cho rằng tiêu chuẩn của Chúa thay đổi theo mỗi thời kỳ
C. PCTK & LS đều có mục đích bắt đầu giống nhau
D. Cả hai đều nói đến sự xuất hiện của antichrist
E. PCTK huỷ bỏ luật pháp của Chúa hoàn toàn
F. A và C
G. B & D
H. C & E
I. B & E
K. B, C & E
L. A, D & E
M. Không câu nào bên trên
N. Tất cả bên trên

26. Muốn cho hội thánh phát triển, chúng ta cần phải làm gì?
A. Hiệp một và kiên trì cầu nguyện
B. Xin cho được Ðức Thánh Linh tràn đầy trên hội thánh
C. Tín hữu phải trung tín sống theo Lời Chúa
D. Người lãnh đạo phải có khải tượng và bán khải tượng đó cho tín hữu
E. Hội Thánh phải cầu nguyện để Thánh Linh hành động trong lòng người ngoại
F. Tất cả mọi người không thoả lòng với tình trạng hiện tại của hội thánh
G. A, C, D & F
H. B, C, E, & F
I. Tất cả bên trên
K. Không câu nào bên trên

27. Câu nào bên dưới không đúng theo tinh thần Kinh Thánh để giải quyết những xung đột tư tưởng?
A. Hai bên phải ngồi xuống nói chuyện
B. Không được kết tội hay đổ tội cho ai
C. Cho cả 2 bên có thì giờ bày tỏ ý kiến
D. Mọi người phải biết lắng nghe
E. Luôn luôn tìm giải pháp dung hoà để giải quyết vấn đề
F. Phải có người để làm trung gian cho 2 bên
G. A,B, va C
H. D, E và F
I. Tất Cả Bên Trên
K. Không câu nào bên trên

28. Câu nào bên dưới không đúng với tinh thần của Mathiơ 28:18-20?
A. Chúa Giê-su đưa ra 4 mệnh lệnh mà hội thánh cần phải làm
B. Những mệnh lệnh nầy đều quan trọng
C. Không ra đi thì chẳng có điều gì xảy ra
D. báptêm cần thiết để làm con của Chúa
E. A & C
F. B & D
G. Tất Cả bên trên
H. Không câu nào bên trên

29. Câu nào bên dưới không đúng với tinh thần của một người lãnh đạo thuộc linh chân thật?
A. Phải thành thật với mình, với người, và với Chúa
B. phải luôn luôn có óc cầu tiến và khải tượng để phát triển hội thánh
C. phải luôn luôn tìm cách cải tiến sinh hoạt và phương pháp hoạt động của hội thánh
D. biết nhìn tương lai như những cơ hội đang chực chờ
E. A & C
F. B & D
G. Tất cả bên trên
H. Không câu nào bên trên

30. Câu nàobên dưới không đúng với Hôị Thánh?
A. Ngừơi lãnh đạo không muốn hội thánh phát triển là đi ngược lại với đại mạng lệnh của Chúa
B. khoảng 80% số người gia nhập vào hội thánh là do đường giây thân bằng quyến thuộc
C. Chữ Laos chỉ về hàng ngũ của những người thuộc về hàng giáo hữu
D. làm báp têm là mệnh lệnh quan trọng nhất của sứ mạng Chúa giao
E. A & D
F. B & D
G. B & C
H. A & B
I. C & D
K. Không câu nào bên trên (None of the above)

31. Câu nào bên dưới không đúng cho một người thật sự được kêu gọi để giảng đạo?
A. Có lòng đam mê rao giảng Lời Chúa
B. biết tránh những cám dỗ để dành thì giờ cầu nguyện & suy gẫm hầu soạn bài giảng
C. lời giảng đi đôi với cách sống của người ấy
D. mục tiêu luôn luôn là để kêu gọi người nghe đến gần với Chúa
E. B & D
F. C & D
G. tất cả bên trên
H. Không câu nào bên trên

32) Ðiều nào bên dưới khiến một bài giảng mất hiệu quả?
A. người nghe cảm thấy mất thì giờ
B. người giảng nói với mình hay với những nhân vật quan trọng
C. dùng quan niệm của mình thay vì dùng những dữ kiện chính xác
D. mây trôi lang thang
E. dùng nhiều kinh nghiệm cá nhân
F. dùng nhiều tài liệu chứng minh bên ngoài
G. tất cả bên trên
H. không câu nào bên trên

33) Những lãnh vực nào bên dưới không cần thiết cho một người lãnh đạo thuộc linh?
A. biết cách giải quyết những nan đề
B. biết hổ trợ những người phụ tá cho mình
C. biết khen thưởng và khuyến khích tinh thần người đi theo mình
D. biết huấn luyện và phân chia quyền hành
E. biết khơi dậy tinh thần sáng tạo & uy quyền của người phụ tá mình
F. phải có khải tượng cho người đi theo mình
G. biết cách truyền thông nói chuyện
H. biết cách quản lý tài sản & nhân lực
I. biết quản lý thì giờ của mình & của tổ chức
K. A, C, F, H
L. B, E, H, I
M. C, E, G, I
N. Tất cả bên trên
O. Không câu nào bên trên

34. Câu nào bên dưới không đúng sự thật về hội thánh?
A. khi mục tiêu hội thánh đạt được hiệu quả tối đa thì hội thánh ngưng phát triển
B. trung bình một đời sống của một hội thánh chánh qui dài khoảng 50 năm
C. khi khải tượng bị mất hội thánh sẽ tan rã
D. lập lại những nhóm nhỏ là bước đầu tiên để dẫn hội thánh đến phục hưng
E. chương trình thờ phượng gây hưng phấn cho tín hữu
F. ân tứ thánh linh được nhấn mạnh trong các hội thánh
G. A, C, E
H. B, D, F
I. C, D, E
K. D, E, F
L. tất cả bên trên
M. Không câu nào bên trên

35. Ca nhạc trong chương trình thờ phượng của hội thánh tư gia cần phải như thế nào?
A. những bài đoản ca ngợi khen tôn vinh Danh Chúa
B. những bài đoản ca quen thuộc và mạnh mẽ với tất cả mọi người
C. những bài thánh ca êm dịu và kêu gọi dâng tâm hồn
D. những bài ca đem lại sự tươi mới trẻ trung
E. A & B
F. A & C
G. B & C
H. B & D
I. Tất cả bên trên
K. Không câu nào bên trên

36. Muốn hội thánh phát triển, lãnh đạo cần phải?
A. có tinh thần lành mạnh tin tưởng ở tương lai
B. luôn luôn muốn phát triển như lửa đốt trong lòng
C. có tinh thần cởi mở, cầu tiến
D. có tinh thần cải tiến cho mọi sự tốt đẹp hơn
E. A & C
F. A & B
G. B & C
H. B & D
I. tất cả bên trên
K. Không câu nào bên trên

37. Câu nào bên dưới không đúng với một bài giảng kiễu mẫu?
A. gồm có 3 phần: giới thiệu, thân bài, và kết luận
B. luôn luôn bắt đầu với chủ đề từ 1 câu Kinh Thánh
C. bắt đầu với 1 chủ đề và dẫn từ tổng quát đến chi tiết hay ngược lại
D. phải hỏi tại sao, điều gì, ở đâu, cách nào, khi nào khi đi từ tống quát đến chi tiết
E. so sánh và đối chiếu các chủ đề với nhau
F. A, C, E
G. B, D, E
H. Tất cả bên trên
I. Không câu nào bên trên (None of the above)

38. Câu nào không đúng về những neo để giữ người ở lại trong Hội Thánh là gì?
A. dạy cho họ được vững vàng trong đức tin
B. thiết lập những mối ràng buộc tình cảm
C. khuyến khích họ biết phục vụ Chúa
D. phân chia nhóm nhỏ theo sở thích của từng người
E. A, B
F. B, C
G. Tất cả bên trên
H. Không câu nào bên trên

39. Những đoạn Kinh Thánh nào liên quan đến vấn đề giải quyết những xung đột trong hội thánh ?
A. Mathiơ 18:15-18
B. Nêhêmi 4
C. I Côrinhtô 6:1-3
D. Philíp 2:1-4
E. A, B, C
F. B, C, D
G. Tất Cả bên trên
H. Không câu nào bên trên

40. Câu nào bên dưới không phù hợp với luân lý tuỳ theo hoàn cảnh:
A. phát nguồn bởi một người công giáo
B. tuỳ vào hoàn cảnh mà quyết định sai đúng
C. tuỳ vào nhu cầu của sự sống còn
D. miễn hành động vì yêu là đúng
E. A & B
F. B & C
G. C & D
H. tất cả bên trên
I. Không câu nào bên trên

41. Một lãnh đạo thành công là người:
A. mang nhiều kết quả cho Danh Chúa bởi khả năng và hoàn cảnh Chúa ban
B. hoàn tất những gì Chúa kêu gọi làm bởi hết sức mình và khả năng mình
C. làm hết sức, với tất cả khả năng, cùng sự hiểu biết mà Chúa ban cho
D. trung tín với công việc mà Chúa giao cho làm
E. A, B, C correct
F. B, C, D correct
G. A, B, D correct
H. A, C, D correct
I. tất cả bên trên
K. Không câu nào bên trên

42. Câu nào bên dưới hoàn toàn sai:
A. 1 người được gọi không có nghĩa là sẽ được chọn
B. 1 người được chọn, không có nghĩa là sẽ được lập
C. 1 người được lập là người được gọi, và đã được chọn
D. 1 người được lập, nghĩa là người đó vừa được chọn và đựơc gọi
E. 1 người được sai đi là người đựơc lập ngay sau khi được chọn, và được gọi
F. A, B, C
G. C, D, E
H. B, C
I. D, E-
K. Tất cả bên trên
L. Không câu nào bên trên

Hãy ráp những câu A-QQ với các câu 43-70 tuỳ theo ý nghĩa phù hợp:
A II Côrinhtô 10-12
B. Phục 16:18-20:20
C. Ôsê 2:19-23
D. II Cô 6:16
E. Giăng 10:27-29
F. Rôma 12:4,5
G. Êxê 37:1-10
H. Mathiơ 5:13-16
I. Sáng Thế 1 & 2
K. HT là Cô Dâu
L. HT là đền thờ
M. HT là Bầy Chiên
N. HT là Thân Thể
O. HT là Ðội Quân
P. HT là Ðồn Luỹ
Q. HT là Muối
R. HT phát triển
S.Ðặt Tay Cầu Nguyện
T. Thần Học Thời Kỳ
U. Ðền Thánh
V. Âm Mưu Ma Quỷ
X. Antichrist
Y. Tái Lâm
Z. Ngàn Năm
AA. Thần Học Lịch Sử
BB. Lãnh Ðạo
CC. Giảng Ðạo
DD. Nhóm Nhỏ
EE. Nêhêmi
FF. Châm Ngôn 30
GG. Thi Thiên 119
HH. 28 tín điều
II. Dân Sót
KK. Người chăn
LL. mất khải tượng
MM. 10 điều răn
NN. Hòm giao ước
OO. Cửa ân điển đóng
PP. Giăng 15:15,16
QQ. Giacơ 3:1

43) ____ nghịch lại với “Chúa hôm qua, hôm nay, và đời đời không thay đổi”
44) ____ sự liên hệ gần gũi nhất
45) ____ nghịch lại với chủ nghĩa vô thần
46) ____ thấy như thật mà lại giả
47) ____ chương trình cứu rỗi loài người
48) ____ nằm trong sổ đen thì đừng nói đến hoà bình
49) ____ những điều mà Chúa gớm ghiếc
50) ____ đừng vội vàng khi làm điều nầy
51) ____ mọi thắc mắc sẽ được sáng tỏ
52) ____ muốn kiện ai phải có điều nầy
53) ____ không ăn được thì đạp đổ
54) ____ sống mà như chết
55) ____ nhiều lúc rất cô đơn
56) ____ cần phải phối hợp với nhau
57) ____ phát xuất từ Tây Ban Nha
58) ____ phải lại gần với nhau
59) ____ MS Hoá không thích nhắc đến
60) ____ Chúa nắm giữ mọi sự trong tay Ngài
61) ____ Năm 08 & Năm 09 đều nhắc đến
62) ____ Không phải muốn làm sao thì làm
63) ____ Lời Chúa được nhấn mạnh
64) ____ 4 loại người nầy không nên đi hầu việc Chúa
65) ____ nghịch lại với sự lộn xộn vô tổ chức, không mục tiêu
66) ____ một phần quan trọng trong đền thánh
67) ____ kẻ thù của Antichrist
68) ____ không có thì không biết đi đâu
69) ____ mục tiêu mà ma quỷ muốn con người từ bỏ
70) ____ nghịch lại thuyết tiến hóa
 

Copyright  © by Peace & Happiness Ministry, All rights reserved.
ABHP giu ban quyen tat ca moi tai lieu trong mang nay.

4945905
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
2857
21649
101171
4945905
Your IP: 3.80.128.196
Server Time: 2019-04-25 20:25:38

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong