LẮNG NGHE AN BÌNH HẠNH PHÚC 24/7: 712-432-9973
4 Dấu Hiệu Tái Lâm
14 Sứ Điệp Cảnh Báo Cuối Cùng
Học Kinh Thánh

“Tôi biết một người trong Ðấng Christ, cách mười bốn năm trước, đã được đem lên đến từng trời thứ ba... được đem lên đến chốn Ba-ra-đi, ở đó, nghe những lời không thể nói, mà không có phép cho người nào nói ra.” (2 Côrinhtô 12:2,4)

Ba-ra-đi có nghĩa là ...

Thần Học

“Ai xưng kẻ ác là công bình, và kẻ nào lên án cho người công bình, cả hai đều lấy làm gớm ghiếc cho Ðức Giê-hô-va.” “Kẻ nào nói với kẻ ác rằng: Ngươi là công bình, sẽ bị dân tộc rủa sả, và các nước lấy làm gớm ghiếc ...

Tài Liệu

“Ai xưng kẻ ác là công bình, và kẻ nào lên án cho người công bình, cả hai đều lấy làm gớm ghiếc cho Ðức Giê-hô-va.” “Kẻ nào nói với kẻ ác rằng: Ngươi là công bình, sẽ bị dân tộc rủa sả, và các nước lấy làm gớm ghiếc ...

Selected Videos
971191
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
965
2752
2752
971191
Your IP: 113.167.75.177
Server Time: 2015-03-02 12:29:39

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong